Språk
Planprogram för H... / Bakgrund till pla...

Bakgrund till planprogrammet för centrum

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program:

  • för komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller motstående intressen. 
  • för ett större område, som i Hallstahammars fall centrumområdet. Programmet blir då underlag för flera framtida detaljplaner inom området.
  • för att ge kommunen möjlighet att på ett tidigt stadium diskutera olika alternativa lösningar.

Fokus på bostäder, handel, trafik, möten och aktivitet

Planprogrammet för Hallstahammars framtida centrum fokuserar på fem målområden: 

  • Möjliggöra fler bostäder i centrum.
  • Utreda en framtida kollektivtrafiklösning.
  • Skapa livskraftiga miljöer för företagare och handlare.
  • Skapa attraktiva mötesplatser för kommuninvånarna.
  • Möjliggöra aktivitetsplatser

Dessa mål har även formulerats i en centrumvision:

"Hallstahammars centrum är en livfull och välkomnande plats för alla. Här möter gammal ung, här utbyts skratt och idéer växer, här finns möjlighet till såväl avkoppling som uppkoppling. I Hallstahammars centrum är närings- och kulturlivet lika självklara och blomstrande inslag som det moderna boendet. Här värnas den historiska prägeln samtidigt som framtiden ständigt är närvarande."