Skyddsrum - Hallstahammars kommun

Språk
Kris och säkerhet / Skyddsrum

Skyddsrum

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. I Hallstahammars kommun finns drygt 140 skyddsrum inrymda i olika typer av byggnader, det kan vara kommunala fastigheter, som skolor och äldreboenden, flerfamiljshus och industrifastigheter. Ett skyddsrum är alltid utmärkt med en skylt på fasaden.

Bild på skyddsrumsskyltSkyddsrum är ett utrymme som utformas och utrustas så att det kan ge civilpersoner skydd i en eventuell kris- eller krigssituation. Vem som helst kan använda det skyddsrum som finns närmast.

Observera att husdjur inte får tas med till ett skyddsrumm, bland annat på grund av allergirisk.

Karta med alla skyddsrum utmärkta

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och funktion

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrummen. Om en kontroll visar på brister så är det fastighetsägaren som måste åtgärda bristerna.

För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Skyddsrummen kan vara förråd eller annat

Skyddsrum får användas till annat i fredstid. Det är exemplevis vanligt att de används som cykel- eller lägenhetsförråd. Skyddsrummen måste dock kunna ställas i ordning inom två dygn om det behöver användas som skyddsrum.

MSB ansvarar för kontroller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum och ett uppdrag att kontrollera att skyddsrummen är funktionsdugliga och går att använda.

Mer information