Fler webbplatser

Sök bygglov

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Innan du ansöker om bygglov behöver du ta reda på om det du tänker bygga behöver lov eller anmälan. På Boverkets webbplats finns kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. 

  Det krävs bygglov för följande

  • Bygga nytt och bygga till
  • Väsentligt ändra användningen av en byggnad, exempelvis från bostad till lokal
  • Inom ett detaljplanelagt område byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på huset eller att husets utseende avsevärt påverkas på annat sätt
  • I en byggnad inreda någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
  • Sätta upp skyltar eller ljusanordningar tillfälligt eller permanent
  • Takad altan eller skärmtak större än 15 kvadratmeter
  • Balkong
  • Komplementbyggnad större än 25 kvadratmeter, exempelvis förråd, garage, bastu, lekstuga eller uthus
  • Murar och stödmurar som är högre än 0,5 meter ovan mark
  • Staket eller plank högre än 1,1 meter, undantag finns för en- och tvåbostadshus
  • Sätta in nya eller ta bort fönster och dörrar
  • Upplag av materialgårdar
  • Anordna parkeringsplatser
  • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.

  Följande handlingar ska lämnas in i samband med din bygglovsansökan

  • Ifylld ansökan
  • En nybyggnadskarta behövs vid till- och nybyggnationer över 25 kvadratmeter
  • Situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000, där du visar var på tomten du kommer att bygga
  • Fasadritning, skala 1:100 som visar hur byggnaden ser ut från sidorna
  • Planritning, skala 1:100 som visar hur byggnaden ser ut invändigt ovanifrån
  • Sektions- eller konstruktionsritning i skala 1:20 eller 1:50
  • Kontrollplan
  • Teknisk beskrivning
  • Anmälan om kontrollansvarig, om en sådan behövs

  Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund, använd inte linjerat eller rutat papper. För att ditt ärende ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in. Tänk på att ha tydliga siffror, bokstäver, symboler, mått med mera och dessutom visa tydligt vad som ska byggas och vad som redan är befintligt. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning.

  Så här går bygglovsprocessen till

  Lovprocessen
  1. Du samlar in uppgifter och lämnar in ansökan
  2. Vi handlägger ärendet. När vi fått in kompletta handlingar så handlägger vi ditt ärende och beslutar om bygglov. Det är viktigt att du väntar med att börja bygga tills du fått startbeskedet, annars riskerar du att få en byggsanktionsavgift.
  3. Du får startbesked. Beroende på hur omfattande ditt ärende är kan det behövas en kontrollansvarig och ett tekniskt samråd för projektet innan startbesked kan lämnas. Det behövs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder som exempelvis små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, liten tillbyggnad på huset eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader. När du fått startbeskedet får du påbörja arbetet.
  4. Arbetet påbörjas. Kom ihåg att kontrollplanen ska skrivas under med datum och signatur för varje kontrollpunkt under arbetets gång. När du bygger bör du även tänka på att omgivningen blir störd så lite som möjligt.
  5. Arbetet är klart. När arbetet är klart skickas en ifylld och underskriven kontrollplan in till bygg- och miljöförvaltningen.
  6. Vi ger dig ett slutbesked och ärendet är klart. När vi fått in alla handlingar och ser att du uppfyllt alla krav som ställts i startbeskedet skriver vi ett slutbesked som vi skickar till dig. Ett slutbesked bekräftar att åtgärden är genomförd på rätt sätt och vi kommer att avsluta och arkivera ärendet.

  Tjänstegaranti

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

  Andra viktiga saker att tänka på

  Strandskydd

  Vid närhet av sjöar och vattendrag krävs strandskyddsdispens vid nybyggnation. Strandskyddsdispens ansöker du om till bygg- och miljönämnden.

  Vatten, avlopp och dagvatten

  Ta även reda på om och vad du behöver göra för att ha fungerande vatten och avlopp till din fastighet. Du kan till exempel behöva ansöka om anslutning till det, mer information om hur du går till väga och ansöker om detta finns i länken nedan.