Fler webbplatser

Regler för tomtkö

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid tomtkö och även göra en anmälan till tomtkö via e-tjänst.


  För privatpersoner och för permanent boende

  Genom tomtkön förmedlar Hallstahammars kommun samtliga tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

  Personer som tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt har rätt att tidigast fem år efter att slutbesked utfärdats på nytt gå med i kommunala tomtkön.

  Den ovan fastställda 5-årsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.

  Anmälan till tomtkö

  Anmälan till tomtkön sker skriftligt via e-tjänst anmälan till tomtkö. I anmälan ska den sökande ange namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn på eventuell medsökande.

  Avgift

  Anmälningsavgiften är 400 kr. Avgiften betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten. Avgiften för förnyelse efterföljande år är 300 kr/år.

  Registrering

  Som registreringsdag i tomtkön räknas den dag då anmälan och betalning via e-tjänsten kommit till kommunen. Vid genomförd betalning skickas bekräftelse på anmälan via e-post till den sökande.

  Förnyelse

  Förnyelse av anmälan sker årligen. Avgiften för förnyelse betalas via e-tjänsten senast den 31 december.

  Avregistrering

  Om sökande återtar sin anmälan eller om den årliga förnyelseavgiften inte betalats in avregistreras denne ur kön. Sökande kan registrera sig på nytt mot betalande av anmälningsavgift men förlorar då sin plats och hamnar sist i kön.

  Avregistrering sker också när sökande förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön.

  Överlåtelse av plats i tomtkön

  Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.

  Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan. Vid äktenskapsskillnad, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om parterna inte är överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar i kön.

  Kontaktuppgifter

  Det är sökandes ansvar att se till att Hallstahammars kommuns tomtkö har aktuella uppgifter om den sökande vad gäller adress och e-post.

  Erbjudande av tomt

  Tekniska förvaltningen ska, så snart ett nytt markområde är klart att presenteras, erbjuda detta till tomtkön med möjlighet för sökande att göra en reservation på viss tomt inom området. Om flera sökande reserverar sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

  Betalning av tomt

  När en tomt reserveras ska en bokningsavgift betalas inom en vecka. Därefter har köparen 45 dagar på sig att skriva köpekontrakt. Tillträdesdag är den dag då betalning av tomten sker, senast 30 dagar efter kontraktsskrivning.

  Bebygga tomt

  Sökande som erhåller tomt måste bebygga densamma inom två (2) år från tillträdesdagen. Utan kommunens medgivande får sökande inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.

  Om sökande inte inom två (2) år fullgjort byggnadsskyldigheten eller utan att kommunen medgett detta överlåtit fastigheten äger kommunen rätt att ta ut ett vite motsvarande 10% av den köpeskilling som gällde vid tillträdet. Detta vite har kommunen rätt att ta ut för varje nytt år med början två år från tillträdesdagen.

  Sökande har rätt till skälig förlängning av tiden för byggnation om förseningen beror på något sökande inte kunnat påverka.

  Skyldigheten att bygga eller förbudet att sälja eller överlåta gäller inte om sökanden eller dennes maka/make/sambo avlider eller drabbas av långvarig och allvarlig sjukdom eller om förutsättningarna att bygga väsentligt rubbas på grund av någon annan lika ingripande händelse.