Fler webbplatser

Nedgrävning av död häst

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Det finns ofta möjlighet att begrava din häst hemma på gården, men för att undvika risker för miljö och hälsa måste platsen för nedgrävning väljas med omsorg och hanteringen ske på rätt sätt. Nedgrävningen får endast ske på en plats som kommunen bedömt som godkänd och det måste ske enligt kommunens anvisningar.

  Gör så här

  1. Läs igenom råd för val av plats och hantering nedan. Utse utifrån denna information ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eventuellt också en alternativ plats.
  2. Fyll i och skicka in blanketten Begäran om anvisning för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur och bifoga en karta enligt anvisningar på blanketten. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare upplysningar och eventuellt ett besök på plats.
  3. Du kommer att få en skrivelse/beslut där det framgår om platsen bedöms som lämplig för nedgrävning samt vilka försiktighetsmått som behöver vidtas.

  Avgift

  Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet

  Råd för val av plats och hantering

  • Avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt. Platsen bör ligga så att allmänhet, t ex lekande barn, inte lockas dit.
  • Det är ofta bra om platsen är högt belägen, men marken bör vara någorlunda plan och inte ligga i eller nära en brantare sluttning.
  • Kontrollera att det inte finns några vattentäkter, vattendrag eller diken i närheten. Skyddsavståndet ska alltid vara minst 50 m för att inte bakterier eller näringsämnen ska förorena. Vid grövre jordar (hög andel sand/grus) eller när marken lutar mot vattendrag eller dricksvattenbrunnar kan avståndet behöva ökas betydligt! Tänk även på att dolda täckdiken kan finnas, samt att vägar och stenmurar kan verka dränerande och snabbt föra med sig vatten långa sträckor.
  • Graven bör vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär för en stor häst att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Återfyllnaden av jord ska bilda en svag ås över graven och packas så att rovdjur inte kan gräva upp hästkroppen.
  • Skyddsavståndet i höjdled från gropens botten till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst 1 m. Läs nedan hur grundvattnets nivå kan undersökas. Om skyddsavståndet är svårt att uppnå kan en möjlighet var att lägga hästen ytligt i marken och överbygga den med en högre kulle.
  • Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med länsstyrelsen. Om du inte äger marken själv krävs naturligtvis markägarens tillstånd.
  • Förvaring, av den döda hästen innan nedgrävning, ska vara så kort tid som möjligt och så att andra djur inte kan komma i kontakt med hästkroppen.
  • Om ett dött djur transporteras en längre sträcka eller på allmän väg bör kroppen vara övertäckt.
  • Om du har tillgång till halm kan det vara bra att lägga en bal runt hästen för att underlätta den biologiska nedbrytningen.

  Hur bedömer jag högsta grundvattenytan?

  Med högsta grundvattenyta menas den nivå där markens porer nästan är helt vattenfyllda någon gång under året. Grundvattnets nivå kan varier flera meter under året.

  Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten och berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen på. Låt grundvattnet rinna till i gropen under ett par dygn och se var nivån inställer sig. Om det regnar mycket måste gropen förstås täckas. Tänk på att gropen kan behöva inhägnas och markeras för att förhindra att djur eller människor trillar i.

  Ibland finns någon oanvänd brunn i närheten som kan visa grundvattennivån. I vissa jordar kan den högsta grundvattennivån också uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken ha en rödbrun färgton, medan marken under kan ha en mera blågrå färgton.

  För att få ett mest rättvisande resultat bör du mäta under en period med högt grundvatten. Grundvattnet är oftast högst på våren, precis efter snösmältningen men innan växtligheten kommit igång.