Fler webbplatser

Utveckla miljön i och vid Kolbäcksån

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Miljöstrateg
  Telefon: 0220-24168
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun driver tillsammans med Mälarenergi Vattenkraft AB ett naturvårdsprojekt som ska utreda hur den ekologiska miljön i och vid Kolbäcksån kan förbättras. Projektet drivs med LONA-bidrag från Naturvårdsverket, där LONA är en förkortning för den lokala naturvårdssatsningen.

  Lokala naturvårdssatsningens (LONA) logotyp

  För­studie för att kart­lägga behov

  Syftet med projektet är att få en helhetsbild av vilka åtgärder som behövs för att förbättra miljön och nå upp till de miljökvalitetskrav som finns i EU:s vattendirektiv. Utöver den ekologiska miljön kommer man i projektet också ta hänsyn till kulturmiljö och långsiktig hållbarhet.

  Projektet, som har namnet Förstudie – utveckling av Kolbäcksåns natur- och rekreationsvärden, kommer bland annat undersöka hur fiskvägar kan skapas i området mellan Mälaren och Trångfors. Fiskvägar gör det lättare för fiskar att vandra och förbättrar på så vis den ekologiska miljön.

  Förslag på åtgärder kommer tas fram

  Miljön i och vid Kolbäcksån, där den sträcker sig genom Hallstahammars kommun, når inte upp till de miljökvalitetskrav som vi enligt EU:s direktiv ska nå.

  En viktig orsak till att ån inte når upp till miljökvalitetskraven är att fiskar och andra vattenlevande organismer hindras att vandra uppåt och neråt i ån på grund av att de stoppas av kraftverksdammar. De dammar som berörs är Intradammen och Korsådammen i Mölntorp, Sörstaforsdammen i Sörstafors samt Norrkvarns-, Bultfalls- och Bruksfallsdammarna i Hallstahammar.

  För att förbättra den ekologiska statusen i Kolbäcksån behöver därför bland annat fiskvägar (faunapassager) skapas vid respektive kraftverksdamm. För vissa av dammarna, som inte längre används, utreds i första hand rivning av dammarna. En rivning är ofta billigare och säkrare då man inte längre behöver underhålla dammen. En rivning kan också medföra mer naturlika förhållanden än om fiskvägar anläggs förbi dammarna. 

  Eventuella åtgärders påverkan på omgivningen

  De förändringar som sker när åtgärder så småningom genomförs ger förutsättningar att på ett bättre sätt tillgängliggöra strandmiljöer för allmänheten. På längre sikt kommer också fiskbestånden i ån att gynnas väsentligt, vilket ger ökade möjligheter till fritidsfiske och rekreation. Kolbäcksån blir en ännu större resurs för invånarna i Hallstahammar.

  De åtgärder som bedöms nödvändiga för att nå upp till miljökvalitetsnormerna kan även komma att påverka olika sär­intressen i större eller mindre omfattning. Sådana intressen kan exempelvis vara att industriers kylvattenintag påverkas och bostadsnära strandmiljöer förändras. Även båttrafiken på Strömsholms kanal kan komma att påverkas då kanalen kräver vissa vattennivåer för att båtar ska kunna trafikera kanalen.

  Projektet Förstudie – utveckling av Kolbäcksåns natur- och rekreationsvärden kommer i sina förslag till åtgärder att väga in och i möjligaste mån ta hänsyn till de olika intressena och intressekonflikterna när åtgärder föreslås.

  I processen att besluta om åtgärder kommer särskilt tillstånd sannolikt att behövas för de flesta av åtgärderna. Sådana tillstånd prövas av en mark- och miljödomstol och berörda parter och sakägare kommer ha möjlighet att lämna synpunkter i tillståndsprocessen.

  Tidsplan för projektet

  Projektets genomförande:

  • Länsstyrelsen beviljar statligt LONA-bidrag till projektet Förstudie – utveckling av Kolbäcksåns natur- och rekreationsvärden i mars 2018.
  • Möten har hållits med de företag som berörs av kommande åtgärder och allmänheten informerades i juni 2018.
  • Under våren 2019 påbörjades undersökningarna vid aktuella dammanläggningar.
  • Vid behov kommer dialog att hållas med berörda företag eller berörda närboende under utredningens gång.
  • Förstudie – utveckling av Kolbäcksåns natur- och rekreationsvärden beräknas vara genomförd senast första kvartalet 2021.
  • Resultatet av förstudien kommer redovisas på kommunens externa webbplats och om behov finns även via dialogmöten.

  Kontaktuppgifter och mer information om projektet

  Du är välkommen att kontakta kommunens miljöstrateg om du har frågor eller synpunkter om projektet.

  Strömmande och forsande vatten i Sörkvarnsforsen, del av Kolbäcksån