Fler webbplatser

Så går VA-anslutningen till

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Din fastighet kommer ansluta sig till ett LTA-nät. LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Om ett område byggs ut med LTA tillhandahåller Hallstahammars kommun en LTA-tank med tillhörande pump.

  Anläggningsavgift

  När VA-nätet är utbyggt och klart att ansluta till, faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

  Anläggningsavgiften är i princip en engångsavgift. Eftersom den består av olika delar kan förändringar på fastigheten, som relaterar till VA-taxan, aktualisera avgift som inte tidigare är fakturerad. En sådan förändring är exempelvis tillbyggnad av ytterligare en lägenhet.

  När anläggningsavgiften är betald har fastigheten rätt att ansluta sina privata ledningar till det allmänna VA-nätet.

  Anslutning till VA

  Fastighetens förbindelsepunkt

  Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. I normalfallet placeras förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och drift av VA-anläggningen på sin sida av förbindelsepunkten. När förbindelsepunkten är upprättad förmedlas den till fastighetsägaren av Hallstahammars kommun med en VA-anslutningskarta. I och med det börjar de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) att gälla. Även vatten- och avloppstaxan börjar gälla

  Skicka in VA-anmälan och beställ din LTA-tank

  När du vill ansluta dig skickar du in en VA-anmälan till Hallstahammars kommun. Blanketten VA-anmälan skickas ut tillsammans med fakturan för anläggningsavgiften och finns också att ladda ner på hallstahammar.se. När fakturan är utställd kan du beställa din LTA-tank.

  Du kan skicka in VA-anmälan och beställa LTA-tanken först när kommunens arbete är färdigt.

  LTA tank

  Dags för dig att gräva och ordna markarbetet på din fastighet

  Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningar på din fastighet, från ditt hus fram till förbindelsepunkten samt gräva ner LTA-tanken med tillhörande el-matning och larm, se ”Installationsbeskrivning” för anvisningar. Du behöver också installera en värmekabel fram till förbindelsepunkten om ledningarna på din fastighet inte har förlagts på frostfritt djup eller om du ansluter mot en kulvertledning vid förbindelsepunkten.

  Sannolikt behöver du anlita en entreprenör som gräver och hjälper dig med markarbetet.

  I vår projektering har vi gett förslag på placering av tanken. Om du ändå känner dig osäker på var du ska placera tanken kan vi komma ut och ge dig råd.

  Ordna en plats för vattenmätaren

  Vattenmätare

  Du ansvarar för att ordna en hållare för vattenmätaren, en så kallad vattenmätarkonsol. Den ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig där vattenledningen kommer in i huset. Mätarens placering ska följa kommunens instruktion, se ”Vattenmätare – installation och ansvar”.

  Boka tid för driftsättning och installation av LTA-pump och vattenmätare

  När du är klar med VA-installationen på din fastighet bokar du en tid med oss för driftsättning. Mer information om hur det går till kommer senare.

  Sluttömning av den enskilda avloppsanläggningen

  När ditt avlopp är anslutet till det allmänna ledningsnätet behöver du kontakta Vafab Miljö för att beställa en sluttömning av fastighetens enskilda avloppsanläggning. Alla slutna tankar, slamavskiljare och andra uppsamlande brunnar som ingår i avloppsanläggningen ska sluttömmas.

  Slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn):

  Brunnen ska sluttömmas. Slamavskiljaren som är av betong eller plast kan antingen tas bort eller ligga kvar på plats. Den ska i så fall fyllas med t ex. sten, sand eller grus. Detta för att minimera risken för olyckor, så att inte något eller någon ramlar ner i brunnen. Uppstickande delar ovan mark ska tas bort.

  Pumpbrunn och andra uppsamlingsbrunnar:

  Brunnen ska tömmas och elektronik ska tas bort (kontakta en behörig elektriker). Samma gäller som för slamavskiljare, se ovan.

  Infiltration och markbädd:

  Infiltrations- och markbäddsmaterialet som innehåller näringsämnen bör tas om hand. Kontakta Vafab Miljö.

  Annars tillåter bygg- och miljönämnden att bäddmaterialet får ligga kvar i marken, förutsatt att installationer ovan mark, såsom luftningsrör och fördelningsbrunnar tas bort.

  Sluten tank och minireningsverk:

  Tanken eller minireningsverket ska sluttömmas. Den slutna tanken kan ligga kvar eller tas bort när den inte ska användas längre. Om tanken ska ligga kvar bör den fyllas med material, t.ex. sten, sand eller grus, det får inte finnas någon risk att någon kan ramla ner. Om den ska ligga kvar så ska den plomberas/förseglas. För minireningsverk kan du kontakta en entreprenör för att ta bort de delar som inte längre behövs. Kontakta en elektriker för att koppla bort elektroniken.

  Avfall:

  • Material, så som plaströr, prefabricerat- och betongkonstruktioner hanteras efter tillverkares rekommendationer för återvinning.
  • Övrigt material som inte ska ligga kvar i marken ska hanteras som avfall och köras till återvinningsanläggning för återvinning eller deponi.

  Har du frågor om avfallshantering kontakta Vafab Miljö, telefon 020-120 22 20

  Välkommen som VA-abonnent!

  När allt är klart kan du njuta av vårt goda dricksvatten och att vi tar hand om ditt spillvatten på ett miljöriktigt sätt.