Fler webbplatser
Organisation och politik

Kommunfullmäktige har antagit budget för 2025

Den 13 juni antogs budgeten för 2025 med planering för 2026-2027 av kommunfullmäktige i Hallstahammar. 2023 och 2024 har präglats av stora förändringar i omvärlden som bidragit till stora kostnadsökningar inte bara för Hallstahammar utan för Sveriges alla kommuner. Kommunerna påverkas bland annat av den ökade inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader inom en rad områden.

Trots de ökade kostnaderna och den fortsatta osäkerheten i omvärlden görs en rad satsningar i såväl löpande verksamhet som framtidsinvesteringar i årets budget. En stor satsning görs på barn och unga, där en ny skola ska byggas på Nibbleområdet och en ny förskola planeras på Näs. Medel satsas även på att öka öppettiderna på fritidsgårdarna och att fortsätta satsningen på ungdomscoacher.

- För att jobba förebyggande på bred front och fånga upp de barn och unga som kanske är på glid krävs ett fortsatt nära samarbete mellan fritidsgårdarna, barn och ungdomscoacherna, skolan, socialtjänsten, föreningar, polis, föräldrar och andra engagerade vuxna i samhället, säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är ju jättebra att unga söker sig till våra fritidsgårdar där det finns både gemenskap och engagerade vuxna som kan möta upp deras behov av likväl trygghet som stöd på olika vis säger Reijo Tarkka (V). Vi får också signaler om att allt yngre barn i åldersgruppen 10–12 år söker platser att vara på efter skoltid. Därför avsätter vi nu pengar i vår budget för att möta behoven.


Medvetna satsningar har gett goda resultat


Hallstahammar har utsetts till Västmanlands bästa LSS-kommun. Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna kunnat minskas gällande såväl ekonomiskt bistånd som institutionsvård, med bibehållen hög kvalitet och nöjda medarbetare. Hallstahammar har idag klart lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än genomsnittet i landet.

Hallstahammars arbete för en god service gentemot kommunens näringsliv har också gett fortsatt goda resultat. 2024 landar kommunen på plats 26 i Sverige avseende nöjdkundindex vilket gör oss till en av de bästa kommunerna i länet.

Hallstahammar är en äldrevänlig kommun och i årets budget görs en stor satsning på äldre, i form av ett nytt äldreboende i Kolbäck som planeras stå klart 2028. Inom kulturområdet görs satsningar på att utveckla Skantzenområdet och ta hand om den offentliga konsten. Medel avsätts också för på digitalisering och AI där 1 miljon initialt satsas 2025, en satsning som kommer fortsätta. Två viktiga fokusområden i budgeten är befolkningsutveckling och investeringar i kommunens lokaler.

Hållbarhet är en fortsatt viktig fråga

Hållbarhet har varit och är viktigt i Hallstahammar. Därför görs satsningar på hållbart resande, cykelfrämjande åtgärder samt ytterligare underhålls- och energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter.
För att stimulera till rörelse görs också olika satsningar på cykelfrämjande åtgärder. Allt fler barn och vuxna åker bil till skola och arbetsliv. För att ge bättre möjligheter att cykla görs satsningar på kompletteringar i cykelvägnätet, säkrare cykelmiljöer och cykelparkeringar. Fortsatta satsningar görs också på utemiljöer vid skolor och förskolor samt lekplatser runt om i kommunen för att stimulera uteliv och rörelse.

Inom ramen för social hållbarhet och förbättrad folkhälsa genomförs en omfattande medborgardialog i samband med byggnationen av ny skola på Nibbleområdet, där både elever och boende involveras och ges möjlighet till delaktighet och påverkan gällande samhällsutvecklingen, med skolan som gemensam nämnare.