Fler webbplatser

Ansök om olika stödinsatser - för äldreomsorg

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
Telefon: 0220-24000
E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

Här kan du ansöka om olika insatser där du behöver ett biståndsbeslut för att få insatserna beviljade. Du kan ansöka om hjälp i hemmet (hemtjänst), korttidsvistelse, trygghetslarm, avlösarservice, dagvård för dementa och särskilt boende.

För att få hjälp och stöd med insatser som hemtjänst, korttidsvistelse, trygghetslarm, avlösarservice, dagvård för dementa och särskilt boende behövs ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Det är en biståndshandläggare inom äldreomsorgen som bedömer och fattar beslut om vilka insatser som beviljas.

Det är du själv, din vårdnadshavare, gode man eller förvaltare som avgör om du vill och ska ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats du ansöker om.

Du kan söka:

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare

Ansök om insatser här

När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte.

Ta själv kontakt med bistånds­handläggare

Det kan kännas svårt och krångligt att söka stöd och hjälp. Biståndshandläggarens uppgift är, förutom att göra bedömningen om bistånd kan beviljas (godkännas) också att att vara en guide genom ansökningsproceduren. Tveka därför inte att kontakta biståndshandläggaren för att ställa alla de frågor du behöver få svar på.

Du kommer i kontakt med en biståndshandläggare genom att du själv eller någon anhörig kontaktar kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.

Handläggaren gör en utredning

För att utreda behovet av hjälp gör handläggaren ett hembesök. Ibland sker istället en vårdplanering i samband med en sjukhusvistelse. Vid varje möte har du rätt och möjlighet att ha med dig någon anhörig som stöd.

I handläggarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan till exempel vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, och även uppgifter från skattemyndigheten eller försäkringskassan. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att inhämta den informationen.

Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda.

Din ansökan prövas och ett beslut fattas

Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Varje ansökan ska hanteras skyndsamt. Ett biståndsbeslut ska, efter utredning, vara klart inom tre månader. Beslutet skickas alltid hem till dig som söker biståndet.

Beslutet verkställs – du börjar få den hjälp du beviljats

När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas.

Om du får avslag på din ansökan

Om du inte skulle ha rätt till den insats du sökt får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som du önskat.

Det kan finnas olika skäl till ett avslag. Ett skäl kan vara att du kan får den hjälp du ansökt om på något på annat sätt, eller att de hjälpinsatser du sökt är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lagen.

Du kan överklaga ett avslag

Ett beslut om avslag kan överklagas. Information om hur man överklagar lämnas alltid tillsammans med beslutet.