Fler webbplatser

Så här går det till att ansöka om olika stödinsatser

  För att få hjälp och stöd med insatser som till exempel hemtjänst, försörjningsstöd, samtalsstöd i samband med beroende- eller vålds­problematik, dagverksamhet, ledsagning, avlösning, trygghetslarm eller boende av olika slag krävs ofta ett biståndsbeslut. Ett biståndsbeslut fattas efter att en handläggare genomfört en utredning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På den här sidan försöker vi överskådligt förklara hur det går till att ansöka om olika insatser och få ett biståndsbeslut.

  Det kan kännas svårt och krångligt att söka stöd och hjälp. En biståndshandläggarens uppgift är, förutom att göra bedömningen om bistånd kan beviljas (godkännas) också att att vara en guide genom ansöknings­proceduren. Tveka därför inte att kontakta oss och ställa alla de frågor du behöver få svar på.


  Den enskilde eller en anhörig kan ringa (eller mejla) direkt till en handläggare (se de olika kontaktkorten nedan) men det går också bra att kontakta kommunens kundcenter som hjälper vidare till rätt person att prata med.

   

  Ytterligare alternativ är att direkt skicka in en ansökan, antingen via e-tjänst här på webbplatsen eller via en blankett till socialförvaltningen. När ansökan kommer in till socialförvaltningen tar en handläggare kontakt med den sökande. Handläggaren kommer att ge information om olika hjälpinsatser och ta reda på vilken hjälp den som söker bistånd önskar.


  Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Telefon: 0220-24328

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid.

  Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Det är du själv, eller någon som företräder dig (vårdnadshavare, gode man eller förvaltare) som avgör om du vill och ska ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats du ansöker om.

  Du kan söka:

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Nedan listar vi länkar till webbformulär och blanketter för ansökningar av olika typer av biståndsinsatser:

  För vissa typer av insatser underlättas utredningen om du skickar med intyg direkt

  • När det gäller ansökan enligt LSS behövs ett underlag som styrker att du tillhör lagens personkrets. Det både underlättar och snabbar på utredningen om du direkt vid din ansökan också skickar med ett läkarutlåtande och eventuell psykologutredning där detta framgår.
  • Vid ansökan om exempelvis socialpsykiatriska insatser enligt SoL krävs intyg på att du har den problematik du uppger. Var därför redo med intyg som styrker din situation. Det kan exempelvis vara läkarintyg eller psykologutredning.

  Är du osäker på vilka dokument som behöver skickas med är du välkommen att kontakta handläggare för mer information.

  Handläggaren gör en utredning

  För att utreda behovet av hjälp gör handläggaren en utredning. Underlaget för utredingen är den ansökan och de dokument du skickat in. Ofta kompletteras den skriftliga ansökan med ett personligt möte, antingen i kommunens lokaler, i ditt hem eller på sjukhuset.

   

  I vissa fall behövs också annan information inhämtas. Det kan till exempel vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att inhämta den informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda.

   

  Din ansökan prövas

  Ansökan prövas utifrån den lag som är tillämpbar (antingen Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) och de riktlinjer som den politiska nämnden (socialnämnden) har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

  Biståndsbeslut – när hjälp beviljas

  Handläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen.

   

  Varje ansökan ska hanteras skyndsamt och en utredning startas. Ett bistånds­beslut efter utredning ska var klart inom tre månader. Beslutet skickas hem till den sökande.

   

  Biståndsbeslut – när ansökan avslås

  Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som den sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lagen.

  Om du får avslag på din ansökan eller om du inte beviljas all den hjälp som du ansökt om kan du överklaga beslutet. Information om hur man överklagar lämnas alltid tillsammans med beslutet.

  När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas.