Fler webbplatser

Bostadsanpassning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Här har vi samlat information om bidraget och hur du ansöker om det.

Schematisk bild som visar processen för bostadsanpassningsbidrag

Vad är bostads­anpassnings­bidrag?

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Du kan få bidrag till anpassning av bostadens grundläggande funktioner. Det kan handla om hur du kan ta dig in och ut ur bostaden, hur du kan förflytta dig mellan olika rum eller hur du kan använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt, tillfälliga problem ger inte rätt till bidrag.

Det är du som tar in offerter, beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald.

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.

Gör din ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Om inte ansökan är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering. Saknas det bilagor så kommer du att få ett brev om vilka dokument som du behöver skicka in till din handläggare.

Handlingar som ska skickas in tillsammans med ansökan

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

 • Komplett ifylld ansökan.
 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Fullmakt
 • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavare.
 • Kopia av kostnadsberäkning/offert, läs mer om det i texten nedan
 • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder.
 • Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning.

Information till dig som intygsskrivare

Vem kan söka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

Vad kan man få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som inte tas med vid en flytt.

Det gäller till exempel att:

 • Ta bort trösklar
 • Montera stödhandtag eller räcken
 • Byta ut badkaret mot dusch
 • Anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp
 • Installera dörröppnare

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, exempelvis med badbräda till ditt badkar.

Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister. Normalt bostadsunderhåll kan exempelvis vara att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen.

Intyg för spisvakt

För att underlätta handläggningen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag för spisvakt har bygg- och
miljöförvaltningen tagit fram en separat intygsblankett. Blanketten kan du som intygsskrivare använda för att styrka
sökandes behov av spisvakt. Sökande måste alltid fylla i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag oavsett om intyg för
spisvakt eller vanligt intyg används.

Intyg från sakkunnig

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker behovet av anpassning. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intygskrivaren lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att kunna beviljas bidrag kan du behöva godkännande för anpassningen:

 • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
 • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
 • Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.
 • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Du kan ordna med medgivandet på egen hand eller be kommunen om hjälp.

Offert eller kostnadsberäkning

Till din ansökan om bidrag behöver du bifoga en offert eller kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna du söker bidrag för. Handläggningen kan gå snabbare om du ordnar beräkningen på egen hand. Tänk på att entreprenören du frågar måste ha F-skattsedel. Oavsett om du bifogar handlingarna eller inte är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

I ärenden med omfattande åtgärder kan handläggaren kräva in en kostnadsberäkning från dig. Ibland krävs det bygglov för anpassningen.

Kontakta handläggare på kommunen om du behöver hjälp att fylla i ansökan eller har frågor. Kundcenter hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Kan man få bidrag om man flyttar?

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Reparation och service

Har du fått bostadsanpassningsbidrag för teknisk utrustning och den går sönder kan du få bidrag för reparation, service och besiktning.

När får jag bidrag för reparationer?

Har du fått bidrag för teknisk utrustning, till exempel hiss, dörrautomatik eller bidétoalett, och den går sönder kan du få bidrag för reparation eller service. Du kan också få bidrag för besiktning av teknisk utrustning som exempelvis hiss och dörrautomatik på hissdörr.

Du kan inte få bidrag till reparation av exempelvis trösklar, stödhandtag eller trätrall. Sådana åtgärder ses som normalt underhåll. Du får inte heller bidrag om skadan beror på vanvård, onormalt användande eller att serviceanvisningar inte har följts. Då får du själv (eller via din hemförsäkring) betala reparationen.

Onormalt slitage

Om din funktionsnedsättning gör att det uppstår onormalt slitage på anpassningen kan du få bidrag till reparation av skadan även om bostadsanpassningen inte är teknisk utrustning.

Återställningsbidrag

Du som äger ett bostadshus kan söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningar, som utförts i din fastighet, och bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

Återställning av anpassningen

Du som är fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostaden eller ta bort utrustningen.

Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Vem kan söka återställningsbidrag?

Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus eller bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för återställning.

Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen, inte för anpassningar gjorda inne i lägenheten. När du ansöker kommer vi göra gör en skälighetsbedömning av kostnaderna för återställning.

Den som bor i eget hem kan inte få bidrag för återställning.

Du som är fastighetsägare kan söka återställningsbidrag för att återställa anpassningar som utförts i din fastighet.

Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt eller en bostadsrätt. För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

Övertagande av begagnad anordning

En kommun får avtala om övertagande av en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen får även lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Om sökanden och kommunen är överens, får bostadsanpassningsbidrag lämnas i form av en begagnad anordning.

Vill du ha mer information om övertagande eller har andra frågor om bostadsanpassning, kontakta bostadsanpassningshandläggaren via kundcenter.