Fler webbplatser

Så här går det till att söka bistånd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Telefon: 0220-24328

För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
Telefon: 0220-24000
E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

För att få hjälp och stöd med insatser som hemtjänst, försörjningsstöd, dagverksamhet, ledsagning, avlösning, korttidsboende och trygghetslarm samt särskilt boende med mera behövs ett beslut om bistånd utifrån bland andra socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan gör du hos en bistånds- eller LSS-handläggare.

Biståndsansökan – steg för steg

Det kan kännas svårt och krångligt att söka stöd och hjälp. Biståndshandläggarens uppgift är, förutom att göra bedömningen om bistånd kan beviljas (godkännas) också att att vara en guide genom ansökningsproceduren. Tveka därför inte att ställa alla de frågor du behöver få svar på.

Ta kontakt med bistånds- eller LSS-handläggaren

Den enskilde eller en anhörig tar kontakt med kommunens kundcenter som hjälper vidare till kontakt med en bistånds-, eller LSS-­handläggare. Alternativt skickas en ansökningsblankett direkt till socialförvaltningen. I de fallen tar biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren därefter kontakt med den sökande.

Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus.

Information om hjälpinsatser och behov

Handläggaren ger information om olika hjälpinsatser och tar reda på vilken hjälp den sökande önskar.

Ansökan om bistånd – söka stöd

Det är du själv, din vårdnadshavare, gode man eller förvaltare som avgör om du vill och ska ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats du ansöker om.

Du kan söka:

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

Handläggaren gör en utredning

För att utreda behovet av hjälp gör handläggaren ett hembesök.

I samband med sjukhusvård kan en sjuksköterska ta kontakt med handläggaren. Det sker om den enskilde har behov av nya eller ändrade insatser efter sjukhusvistelsen. Vanligen sker i så fall en vårdplanering på sjukhuset. Vårdplanering innebär kontakter och ofta ett möte mellan den enskilde, eventuellt anhörig, samt handläggare och sjukvårds­personal.

I handläggarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som känner den enskildes hemtjänst. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att inhämta den informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

Om det gäller bistånd enligt LSS underlättas utredningen om du skickar med intyg direkt

När det gäller ansökan enligt LSS behövs ett underlag som styrker att du tillhör lagens personkrets. Det både underlättar och snabbar på utredningen om du direkt vid din ansökan också skickar med ett läkarutlåtande och eventuell psykologutredning där detta framgår.

Din ansökan prövas

Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Biståndsbeslut – när hjälp beviljas

Handläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen.

Varje ansökan ska hanteras skyndsamt och en utredning startas. Ett biståndsbeslut efter utredning ska var klart inom tre månader. Beslutet skickas hem till den sökande.

Biståndsbeslut – när ansökan avslås

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som den sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lagen.

Du kan överklaga ett avslag

Ett beslut om avslag kan överklagas. Information om hur man överklagar lämnas alltid tillsammans med beslutet.

Beslutet verkställs – du börjar få den hjälp du beviljats

När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas.