Anmäl ditt lantbruk till bygg- och miljönämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här har vi samlat information om hur du anmäler ditt lantbruk som verksamhet samt vad som gäller i Hallstahammars kommun.

  Anmälan

  Lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det innebär att du som verksamhetsutövare har en skyldighet att anmäla väsentliga förändringar i din verksamhet och även nya verksamheter till bygg- och miljönämnden i god tid innan start.

  Planerar du att starta eller ändra din verksamhet, kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att få mer information om anmälan.

  Det här gäller i Hallstahammars kommun

  Vattenskyddsområde - Inre skyddszon

  Det är förbjudet att inom vattenskyddsområdets inre skyddszon sprida bekämpningsmedel, växtnäring, gödsel och slam. Det är också förbjudet att lagra bekämpningsmedel, gödsel och slam inom skyddsområdet.

  Vattenskyddsområde - Yttre skyddszon

  Inom vattenskyddsområdets yttre skyddszon behöver du ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden för följande

  • Lagring av ensilage
  • Anordna ensilageanläggning
  • Lagring av växtnäringsämnen
  • Lagring och spridning av avloppsslam
  • Lagring och spridning av bekämpningsmedel
  • Anordna gödselstäder
  • Anordna urinbrunnar

  Ansök om tillstånd

  För att ansöka om tillstånd för lagring av ensilage, anordna ensilageanläggning, lagring av växtnäringsämnen, lagring och spridning av avloppsslam, anordna gödselstäder eller urinbrunnar behöver du komma in med följade uppgifter till bygg- och miljönämnden:

  • Kontaktuppgifter till dig och ditt företag
  • Vilken åtgärd du planerar
  • Storleken eller mängd på åtgärden
  • En karta med placeringen av åtgärden utmarkerad

  Djurhållning på lantbruk

  Om du kommer att ha fler än 100 djurenheter inom verksamheten ska en anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen.

  Tillsyn

  Bygg- och miljöförvaltningen tillsynar lantbruk i kommunen för att se om miljöbalkens bestämmelser följs. Vi kollar tillexempel på verksamhetens egenkontroll, hantering av bekämpningsmedel, gödsel och avfall. Ofta kommer vi ut på platsbesök men tillsynen kan också ske på andra sätt.

  Cisterner

  Ofta har lantbruk cisterner med diesel eller oljor för att kunna tanka sina maskiner. Om du har en cistern över 1 kubikmeter ska den kontrolleras regelbundet av ett kontrollföretag. Du behöver inte skicka in kopia på utförda kontroller till bygg- och miljöförvaltningen men du ska kunna visa upp kontrollrapporten vid ett tillsynsbesök.

  Avfall

  Avfall som inte kan återanvändas ska återvinnas eller tas om hand av en godkänd mottagare. Du får inte ta hand om ditt avfall själv.

  Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning.

  Det är förbjudet att elda avfall. Vid eldning av avfall görs en åtalsanmälan. Enligt Hallstahammars kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är det dessutom förbjudet att bränna halm på åkermark.

  Hantering av döda djur

  För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs.