Sprida bekämpningsmedel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter

  Olika bekämpningsmedel och behörighetsklasser

  Bekämpningsmedel brukar delas upp i växtskyddsmedel och biocider beroende på användningsområde.

  Bekämpningsmedel delas också in i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.

  Behörighetskurs

  För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1 och 2 krävs att du har genomgått en behörighetskurs som Länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, kan du förnya din behörighet.

  Anmälan​ och ansökan

  Anmälan

  Enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en anmälan göras till bygg- och miljönämnden om du yrkesmässigt tänker sprida bekämpningsmedel på:

  • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Statens jordbruksverk har meddelat
  • Banvall
  • Områden större än 1 000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark

  Ansökan om tillstånd​

  Du behöver ansöka om tillstånd för att sprida och lagra bekämpningsmedel:

  • På åkermark i vattenskyddsområdets yttre skyddszon
  • På tomtmark för flerfamiljshus
  • På gårdar till skolor och förskolor
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten
  • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
  • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

  Kom ihåg att anmälan eller ansökan om tillstånd ska lämnas in senast 6 veckor före planerad spridning.

  Förbjudet att sprida och lagra bekämpningsmedel

  Det är förbjudet att inom vattenskyddsområdets inre skyddszon sprida och lagra bekämpningsmedel.