Sprida bekämpningsmedel

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter

Olika bekämpningsmedel och behörighetsklasser

Bekämpningsmedel brukar delas upp i växtskyddsmedel och biocider beroende på användningsområde.

Bekämpningsmedel delas också in i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.

Behörighetskurs

För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1 och 2 krävs att du har genomgått en behörighetskurs som Länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, kan du förnya din behörighet.

Anmälan​ och ansökan

Anmälan

Enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en anmälan göras till bygg- och miljönämnden om du yrkesmässigt tänker sprida bekämpningsmedel på:

 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Statens jordbruksverk har meddelat
 • Banvall
 • Områden större än 1 000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark

Ansökan om tillstånd​

Du behöver ansöka om tillstånd för att sprida och lagra bekämpningsmedel:

 • På åkermark i vattenskyddsområdets yttre skyddszon
 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till skolor och förskolor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Kom ihåg att anmälan eller ansökan om tillstånd ska lämnas in senast 6 veckor före planerad spridning.

Förbjudet att sprida och lagra bekämpningsmedel

Det är förbjudet att inom vattenskyddsområdets inre skyddszon sprida och lagra bekämpningsmedel.