Dp 233 Sörstafors Bruk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ett förslag till ny detalj­plan för Sörsta­fors bruk och intilliggande fastig­heter har tagits fram. Syftet är att möjlig­göra för befintlig och ny bostads­bebyggelse samt för en utveckling av verksam­heter, kontor, sällan­köps­handel och andra centrum­funktioner.

  Granskning

  Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk och intilliggande fastigheter. Planområdet är beläget i Sörstafors som ligger mellan Hallstahammars tätort och Kolbäcks tätort.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors samt att möjliggöra för en utveckling av icke störande verksamheter, kontor, sällanköpshandel och övernattningsmöjligheter. Både tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär och syftet är även att säkerställa skydd och bevarande av områdets kulturmiljö. Vidare är syftet även att säkerställa skydd och bevarande av naturmiljön längs med Kolbäcksån.

  Genom undersökningssamråd med länsstyrelsen har inte betydande miljöpåverkan kunnat uteslutas, därav handläggs planen med utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. Mer om detaljplaneprocessen och olika förfaranden återfinns här

  Planen har varit ute på samråd under tiden 31 januari - 7 mars 2022. Synpunkter som inkommit är sammanställda i samrådsredogörelsen.

  Granskningstid 17 mars - 16 april 2023

  Detaljplan 233 Sörstafors bruk har nu reviderats och ställs ut för granskning, det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om förslaget under perioden 2023-03-17 – 2023-04-16

  Eventuella synpunkter framförs senast den 16 april 2023 skriftligen till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till: Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut om att anta detaljplanen.

  Utställningslokaler

  Planen ställs ut i Kommunhusets foajé samt på Hallstahammars bibliotek och Kolbäcks bibliotek. Vi finns tillgängliga för att informera om planen och svara på frågor tisdagen den 28 mars mellan 18:00 och 19:30 i Kommunhuset.


  Detaljplaneprocessen