Språk
Nämnder / Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att granska godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap. Enligt lag ska det finnas en överfömyndare eller en överförmyndarnämnde i varje kommun.

I Hallstahammars kommun finns det en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2018:
10 januari, 21 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november samt 12 december.

Då inget annat anges börjar nämndmöten kl 15.00.