Dp 229 Kv. Växthuset

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att en ny detaljplan skall tas fram för Valstalund. Syftet med planen är att möjliggöra för småhusbebyggelse

Samråd

Växthuset är beläget nordöst om Konvaljevägen i Hallstahammars tätorts nordösta del. Marken används idag som jordbruksmark där kommunen är markägare. Det tilltänkta området omfattar cirka 14000 kvm. Från planområdet är Konvaljevägen närmsta anslutningspunkt i söder där även ett bostadsområde för småhus ligger. Hallstahammars kommun har de senaste åren fått ett underskott på småhustomter på grund av ökad efterfrågan. därför finns ett behov av att ta fram ny detaljplan som möjliggör småhusbebyggelse.

Samrådstid
16 mars-12 april 2020

Planen är nu ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget. Under samrådstiden är du välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast 12 april 2020 till kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar

Utställningslokaler

Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på Hallstahammars bibliotek (tillfälligt i Folkets hus) samt  Kommunhusets foajé.

Planhandlingar

Detaljplaneprocessen