Dp 229 Kv. Växthuset

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att en ny detaljplan skall tas fram för Valstalund. Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde samt förskola

  Kartbild över planområdet

  Granskning

  Växthuset är beläget nordöst om Konvaljevägen i Hallstahammars tätorts nordöstra del. Marken består till största del av jordbruksmark samt en del skogsmark. Det tilltänkta området omfattar cirka 45 000 kvadratmeter. Från planområdet är Konvaljevägen närmsta anslutningspunkt i söder där även ett bostadsområde för småhus ligger. Hallstahammars kommun har de senaste åren fått ett underskott på småhustomter på grund av ökad efterfrågan. Intresset av ett varierat bostadsbestånd är fortfarande stort i kommunen och för att fortsätta ha en god planberedskap för en variation av bostäder behöver nya detaljplaner tas fram.

  Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse, möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med hänsyn till omgivningen samt möjliggöra för en förskola i den östra delen av planområdet för att säkerställa att planlagd mark finns för detta ändamål i framtiden. Syftet är även att säkerställa bevarande av naturvärden inom delar av skogsmarken. Planen har varit ute på samråd under våren 2020 och har sedan dess utökats och omarbetats.

  Planen har varit ute på nytt samråd under tiden 11 april - 24 maj 2022 och granskning 30 januari - 3 mars 2023.
  Planen förbereds nu för att skickas till de förtroendevalda politikerna i Kommunstyrelsen för beslut om att anta detaljplanen.

  Planhandlingar

  Utredningar

  Detaljplaneprocessen

  Processbild över detaljplaneprocessen. Nu sammanställs inkomna synpunkter från granskningen.