Näslundskolans nybyggnation

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I början av 2017 beslutades att undervisningen på Näslundskolan skulle flyttas till andra skolor då elever och skolmedarbetare sedan en tid upplevt fysiska besvär som de misstänkte kunde komma från skolmiljön och skolans byggnader. Därefter har utredningar och undersökningar genomförts och man har kommit fram till att skolbyggnaderna behöver åtgädas. Följ hela processen här från att besvären uppdagades, undersökningsresultat, politiska beslut och byggprocess.

Den politiska beslutsprocessen

Efter att ärendet om Näslundskolan behandlats på olika politiska nivåer; i tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen nådde ärendet kommunfullmäktige i september 2018. Kommunfullmäktige gick på samma linje som nämnderna kommit fram till i sina inriktningsbeslut – att det mesta av den gamla skolan rivs och en ny skola byggs istället. Beslutet som kommunfullmäktige fattat är i korthet:

  • ny skolbyggnad i två plan ska byggas på Näslundskolans område
  • skolan ska ha plats för årskurserna F-6 och vara tvåparallellig, det vill säga två klasser per årskurs från förskoleklass och upp genom hela låg- och mellanstadiet
  • en äldre del där exempelvis ett skyddsrum finns bevaras
  • gymnastiksalen omfattas inte av detta beslut

Beslutsprotokoll

Byggprocess och tidsplan

För att få plats med det beräknade antalet elever samt för att tillgodose kravet att alla ämnen och all undervisning ska kunna ske i skolans lokaler behövs en viss yta. Genom att bygga skolan i två våningsplan sparar man markyta som istället kan användas till utemiljö (skolgård) och förbättrad trafikmiljö kring skolan.

Ny detaljplan tas fram

Nuvarande detaljplan tillåter inte byggnader i flera plan och därför krävs en ändrad detaljplan för att kunna genomföra tänkt byggnation. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan pågår men tar tid och det innebär att den ursprungliga tidsplanen har reviderats. Inflyttning i ny skola är nu preliminärt planerad till sommaren 2021 och till skolstarten läsåret 2021/2022 ska eleverna gå i den nybyggda Näslundskolan.

När ny detaljplan är antagen och vunnit laga kraft kommer upphandling av entreprenör för bygget att göras och byggprocessen komma igång på allvar.

Bakgrund – orsaken till att skolbyggnaden måste åtgärdas

Bakgrunden till att skolan i området Näs stängdes våren 2017 är att skolmedarbetare och elever upplevde besvär av allergisk karaktär. Besvären misstänkte man skulle kunna höra ihop med byggnadernas kondition, inomhusmiljön och den byggteknik som användes när skolan byggdes på 1960- och -70-talet.

Från juni 2017 till februari 2018 undersökte och utredde en miljökonsult om det fanns byggnadstekniska problem i Näslundskolan och om orsaken till hälsoproblemen kunde ha att göra med skolbyggnaderna och inomhusmiljön. Detta bekräftades i den slutrapport som presenterades i februari 2018.

Våra webbartiklar som följer vad som händer i ärendet