Vi utvecklar Kyrkbyn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Just nu utvecklar vi bostadsområdet i Kyrkbyn, i södra Kolbäck. Tunboskolan har byggts ut och Prästgården och Åsgården har köpts av kommunen. Den 16 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ett så kallat planprogram ska tas för fram för en del av Kyrkbyn. Ett planprogram skapas för att titta på förutsättningar och visioner för ett större område. Det ger en övergripande struktur för exempelvis bebyggelse, mötesplatser, vägar samt grönytor och fungerar som ett underlag för framtida beslut och detaljplanering. Under våren och sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog med invånarna i Kyrkbyn. Planförslaget var på samråd mellan den 24 maj och 20 augusti 2021. Förslaget har sedan dess reviderats utifrån inkomna synpunkter. Den 25 april 2022 togs beslut i kommunfullmäktige om att godkänna planprogrammet.

  Kartvy över programområdet KyrkbynFörstora bilden

  Planprogrammet

  Planområdet ligger i södra Kolbäck och omfattar drygt 20 hektar. Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark. Planförslaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder, i form av villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget möjligheter för cirka 140 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i den västra delen av planområdet. Programmet innebär en utveckling av rekreationsområden där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. Även Kolbäcken föreslås utvecklas för att höja dess ekologiska potential samtidigt som en promenad föreslås i anslutning.Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet ämnar fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som kan användas under kommande detaljplanering.

  Skiss av drönarvy över området


  Samrådsredogörelse

  Under samrådet, som var mellan 24 maj och 20 augusti 2021, inkom totalt 12 synpunkter från myndigheter, regionala organ, företag, organisationer, föreningar och kommunala nämnder. Från privatpersoner kom det in 8 skriftliga synpunkter. Samtliga synpunkter och hur hänsyn tagits till dem redovisas i en samrådsredogörelse vilken finns som bifogad fil längre ner på hemsidan.

  Bilden visar i vilket skede planprogrammet för Kyrkbyn befinner sig i


  Pågående detaljplaner

  Planprogrammet ligger till grund för detaljplanearbetet i Kyrkbyn. Parallellt med framtagandet av planprogrammet löper arbetet med två detaljplaner för de första etapperna.