Vi utvecklar Kyrkbyn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Just nu utvecklar vi bostadsområdet i Kyrkbyn, i södra Kolbäck. Tunboskolan har byggts ut och Prästgården och Åsgården köpts av kommunen. Den 16 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ett så kallat planprogram ska tas fram för en del av Kyrkbyn.

  Enligt kommunens översiktsplan från 2011 har en mindre del av Kyrkbyn pekats ut för bostadsbebyggelse. En vision har länge funnits om att göra området, och i synnerhet strandområdena, mer tillgängliga genom en sammankoppling av Kyrkbyn och centrala Kolbäck i form av en gång- och cykelbro över Kolbäcksån mot Tingshuset.

  Ett planprogram är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen på lång sikt vill förvalta och utveckla ett avgränsat område. Planprogrammet ska även ge vägledning för kommande detaljplanearbete. Programmet är ett skriftligt dokument med illustrationer och bilder. Syftet med planprogrammet är att utreda markens lämplighet för bostäder, förskola, gång- och cykelvägar samt områdets betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv. I planprogrammet beskrivs befintliga förhållanden och olika förslag till utformning av markområdet.

  Under sommaren har medborgardialog gällande området genomförts där de som vill har haft möjlighet att svara på frågor om Kyrkbyn digitalt. Frågorna har syftat till att samla in kunskap om hur människor betraktar och använder Kyrkbyn samt hur en önskvärd utveckling hade kunnat se ut. Du kommer vidare ha möjlighet att påverka arbetet genom samrådet där myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda kan ge sina synpunkter. Dessa synpunkter är viktiga för kommunen för att beslutsunderlaget ska bli så brett som möjligt.

  Hej alla i Kyrkbyn, och tack för era svar!

  Vi har nu samlat in och kollat på alla inkomna svar på det frågeformulär som funnits tillgängligt på hemsidan under sommaren! Vi fortsätter nu arbeta med planprogrammet och tar med oss den kunskap som ni har bistått med om Kyrkbyn. I ordmolnet nedan ser ni en sammanställning av hur ni beskriver Kyrkbyn. Detta har format ett underlag som kommer att följa med in i det fortsatta arbetet. Vi ser fram emot att se och höra av er igen på samrådet längre fram i processen!

  Ordmoln om synpunkter från enkätundersökning för Kyrkbyn