Vi utvecklar Kyrkbyn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Just nu utvecklar vi bostadsområdet i Kyrkbyn, i södra Kolbäck. Tunboskolan har byggts ut och Prästgården samt Åsgården har köpts av kommunen. Den 16 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram ska tas fram för en del av Kyrkbyn. Mellan 24 maj och 20 augusti är planprogrammet ute på samråd. Under samrådet kan du lämna synpunkter på planprogrammet.

  Planprogram

  Under våren och sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog med invånarna i Kyrkbyn. Ett brev sändes ut till boende där de bjöds in till att tycka till om Kyrkbyn och dess utveckling. Resultaten av dialogerna, tillsammans med kommunens ställningstaganden, ligger till grund för förslaget som nu presenteras.

  Kartvy över programområdet Kyrkbyn

  Ett planprogram är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen på lång sikt vill förvalta och utveckla ett avgränsat område. Planprogrammet ska även ge vägledning för kommande detaljplanearbete. Programmet är ett skriftligt dokument med illustrationer och bilder. Syftet med planprogrammet är att utreda markens lämplighet för bostäder, förskola, gång- och cykelvägar samt områdets betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv. I planprogrammet beskrivs befintliga förhållanden och olika förslag till utformning av markområdet.

  Samråd

  Planområdet ligger i södra Kolbäck och omfattar drygt 20 hektar. Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark. Planförslaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder i form av villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget möjligheter för cirka 160 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i den västra delen av planområdet. Programmet innebär en utveckling av rekreationsområden där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. Även Kolbäcken föreslås utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande promenadstråk.

  Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet ämnar fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som kan användas under kommande detaljplanering.

  Samrådstid 24 maj – 20 augusti 2021

  Planprogrammet är nu ute på samråd där tillfälle ges att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 20 augusti 2021 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 73480 Hallstahammar.

  Utställningslokaler

  Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas utställt på Kolbäcks bibliotek, Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

  På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så är Kommunhuset stängt men om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter för att boka ett besök.