Bassängbad

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn och nya bassängbad måste alltid anmälas till förvaltningen.

  provrör för mätning av ph-värde

  Med bassängbad menar vi en anordning som fylls med vatten och som människor får vistas i till exempel:

  • bassänger,
  • bubbelpooler,
  • jacuzzi,
  • dammar,
  • tankar och
  • badtunnor.

  Anmälningsplikt

  Ett bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många, till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser, är en anmälningspliktig verksamhet och det är bygg- och miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det innebär att du som verksamhets­utövare måste skicka in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

  Tillsammans med anmälan ska du skicka in följande:

  • planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100.
  • beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter.
  • ventilationsprotokoll med luftflödena angivna.
  • information om: bassängvolym, beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik t.ex. flockning, UV-ljus.
  • skriftliga rutiner med tydlig ansvarsfördelning för drift och provtagning, städning/rengöring, kemikaliehantering samt hantering av farligt avfall.

  Bad där vattnet tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas.

  Bra rutiner minskar hälsoriskerna

  För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikalie­hantering. Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för förekomst av sjukdoms­framkallande mikroorganismer. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man ta prov på vattnet, bland annat för att se om det förekommer bakterier. Resultatet från provtagningen ska rapporteras till bygg- och miljöförvaltningen.

  Du måste ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad.

  Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen är:

  • rutiner för provtagning av badvattnet
  • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas.
  • rutiner för kontroll av reningsanläggning,
  • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen.
  • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning
  • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerde kemiska produkter.

  Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

  Om din verksamhet ändras

  Om din verksamhet upphör, förändras eller utökas, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten behöver du meddela detta till bygg- och miljöförvaltningen så fort som möjligt.

  Mer information