Farlig verksamhet - Sevesoanläggningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet innebär bland annat att det på kommunens webbplats ska finnas information om vilka Sevesoklassade verksamheter som finns i Hallstahammars kommun, hur du som invånare kan påverkas av sådan verksamhet, samt vad du ska göra om en sådan verksamhet råkar ut för en olycka.

  Sevesoklassade företag i Hallstahammar

  I Hallstahammars kommun finns en verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen, på den lägre kravnivån. Här på sidan finns information om företagets rutiner om det skulle uppstå en olycka.

  Om företaget

  Ovako Hallstahammar AB är ett helägt dotterbolag till Ovako AB. Företaget tillverkar hårdförkromade stång- och rör­produkter. Hårdförkromningen utförs elektrolytiskt i kromsyrahaltiga bad. Kromsyra klassas som en mycket giftig
  kemikalie och därigenom omfattas företaget av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesodirektivet), på den lägre kravnivån.


  Adressen till Ovako Hallstahammar AB är Industrigatan 2, 734 30 Hallstahammar.

  Farliga ämnen som förekommer och möjliga konsekvenser vid olyckstillbud som brand eller utsläpp

  I lokalerna finns kromsyra som är ett mycket giftigt, frätande och miljöfarligt ämne.

  De största konsekvenserna för människan skulle uppstå vid en större brand där mindre mängder kromsyra möjligen skulle kunna följa med rökgaserna och drabba människor i närområdet. De största konsekvenserna för miljön skulle
  uppstå om ett utsläpp av kromsyra skulle nå ut i Kolbäcksån varvid växt- och djurliv skulle drabbas.


  Om det skulle ske en olycka så kommer inte människor som är utanför anläggningen att bli skadade. Däremot kan rök
  som sprids från en brand ge obehag för människor som finns i vindriktningen. Vatten som använts för att släcka branden
  skulle kunna ge utsläpp av kemikalier som kan orsaka skador i miljön.

  Förebyggande arbete

  För att minimera riskerna har företaget gjort en riskanalys och med utgångspunkt från denna genomförs kontinuerligt förebyggande arbete. På arbetsplatsen finns en beredskapsorganisation som ansvarar för företagets säkerhetsarbete, som till exempel skyddsronder, beredskapsplaner, utbildning och övning.


  Det förebyggande arbetet beskrivs i en säkerhetsrapport som företaget rapporterar till Länsstyrelsen Västmanland. Länsstyrelsen utför även regelbunden tillsyn över verksamheten.

  Skadebegränsande åtgärder

  Brandsläckningsutrustning finns tillgänglig för att personalen ska kunna släcka en brand så fort som möjligt.

  Om en olycka inträffar

  Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. En eventuell räddningsinsats leds av räddningsledare från Räddningstjänsten Mälardalen. När allmänheten måste varnas startar utomhussignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

  Sevesodirektivets två kravnivåer

  Det är mängden farliga ämnen (till exempel kemikalier eller brandfarliga varor) som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om verksamheten omfattas av Sevesodirektivet eller inte. Det ställs olika krav på verksamheterna beroende på hur stora volymer och vilka ämnen som hanteras. Kraven delas in i en lägre och en högre kravnivå.

  Företag som omfattas av den lägre kravnivån är skyldigt att:

  • till länsstyrelsen göra en anmälan, kompletterad med en beskrivning hur verksamheten kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.
  • skapa ett handlingsprogram som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.
  • ta fram information om hur den Seveoklassade verksamheten kan påverka invånarna, samt vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell olycka. Denna information ska kommunen publicera här på kommunens webbplats.

  Företag som omfattas av den högre kravnivån är skyldigt att:

  • begära tillstånd enligt miljöbalken.
  • till länsstyrelsen göra en anmälan, kompletterad med en beskrivning hur verksamheten kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka.
  • skapa ett handlingsprogram som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.
  • redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten beskriver verksamheten, verksamhetens riskprofil, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.
  • ta fram och bekosta en informationsfolder om hur den Seveoklassade verksamheten kan påverka invånarna, samt vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell olycka. Denna folder ska kommunen distribuera till den allmänhet som är berörd (närboende). Foldern ska uppdateras vart femte år eller när förändringar sker.
  • Information ska också publiceras här på kommunens webbplats.

  Om VMA-signalen hörs ska du gå in och lyssna på Sveriges Radio P4

  Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Signalen för utomhus-VMA varar 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad.


  När du hör signalen ska du:

  • Gå in.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radion för information, P4 Västmanland 100,5 MHz.
  • Stanna inomhus tills du blir uppsökt eller tills du hör signalen Faran är över. Den signalen är en lång signal som varar
   i 30 sekunder.
  • Om du hamnar i ett rökmoln – tänk på vindriktningen och sök dig bort från olyckan! Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

  Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten och Faran är över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars,
  juni, september och december varje år. Information om detta ges i radion även vid testning.

  Sevesolagstiftning och tillsynsmyndigheter

  Arbetet med det så kallade Sevesodirektivet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten. Det är dock länsstyrelsen som utför den operativa tillsynen och upprättar ett tillsynsprogram för varje sevesoanläggning.

   

  Tillsynen handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid den berörda verksamheten och sker till stor del i samverkan med räddningstjänster och kommunernas miljöförvaltningar.