Starta eller driva lantbruk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som lantbrukare måste ha den kunskap som krävs för att exempelvis hålla djur och använda bekämpningsmedel och gödnings­medel i din verksamhet. På den här sidan hittar du information som är bra att ha när du ska starta eller driver ett lantbruk. Beroende på storlek kan lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och då vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälningsplikten innebär att du måste anmäla nya verksamheter i god tid innan start. Även väsentliga förändringar i din verksamhet ska anmälas. Du kan också behöva söka olika sorters tillstånd för din verksamhet.

  Det är kommunens bygg- och miljönämnd som har tillsynsansvaret för lantbruken. Bygg- och miljöförvaltningen och de tjänstepersoner som jobbar i förvaltningen, till exempel miljöinspektörer, är de som utför tillsynen i kommunen för att se om miljöbalkens bestämmelser följs. Det som kontrolleras är till exempel verksamhetens egenkontroll och hur bekämpnings­medel, gödsel och avfall hanteras. Ofta gör inspektörerna platsbesök, men tillsynen kan också ske på andra sätt.

  Planerar du att starta eller ändra din verksamhet, kontakta bygg- och miljöförvaltningen (via Kundcenter) för att få mer information om de regler som gäller, hur du gör en anmälan av din verksamhet eller söker tillstånd för att exempelvis använda bekämpningsmedel eller lagra foder.

  För att använda bekämpningsmedel eller växtnäring i lantbruket behöver du ha koll på:

  • om du behöver ha behörighet för att få sprida medlen
  • om du behöver anmäla att du ska sprida dem eller om du behöver söka tillstånd för att få sprida dem
  • om marken som ska besprutas ingår i vattenskyddsområde, och om området tillhör inre eller yttre skyddszon
  • att din utrustning för spridning av medlen är godkänd

  Vi tar ut en timavgift för handläggning av ärenden.

  För dig som har djur finns det bestämmelser för hur gödsel ska lagras, vad som är tillräcklig lagringskapacitet och hur du får sprida avfallsprodukterna med mera.


  Inom ett vattenskyddsområdes inre skyddszon är det förbjudet att sprida och lagra gödsel och slam. Inom ett vatten­skydds­områdes yttre skyddszon behöver du ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden om du vill sprida och lagra avloppsslam, anordna gödselstäder eller urinbrunnar.


  Med större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på det sättet utnyttja stallgödseln bättre. Antalet djur och i vilken del av Sverige som du har din besättning bestämmer hur lång tid du behöver kunna lagra gödseln. Lagringsutrymmet ska även vara utformat så att det inte sker avrinning eller läckage av gödsel till omgivningen.


  Hallstahammars kommun tillhör ett nitratkänsligt område och det finns därför vissa regler du måste förhålla dig till med tanke på det. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om dessa regler:

  Dispens från spridningsreglerna

  I enskilda fall kan bygg- och miljönämnden medge undantag från bestämmelserna om spridning av gödselmedel. Dispens kan bara beviljas om något speciellt har hänt i din verksamhet som du varken kunnat förutse eller kunnat påverka. Till exempel att gödselbehållaren ger vika på grund av ett konstruktionsfel.


  Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller en sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens.


  Har du problem med jordflykt i vårbruket finns det möjlighet att ansöka om undantag för att sprida gödsel på utsatta fält utan krav på nedmyllning och därmed binda den flyktiga jorden.


  Kontakta bygg- och miljöförvaltningen (via Kundcenter) om du vill söka dispens.

  De flesta lantbrukare i kommunen som har djur i sin verksamhet har färre än 100 djurenheter¹, och då krävs varken anmälan till kommunen eller tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Däremot kan du behöva ansöka om förprövning om du vill bygga nytt eller bygga om ett djurstall eller skapa ett hägn för djuren.

   

  Alla lantbrukare är också skyldiga att följa de krav på bland annat egen kontroll av verksamheten, som ställs i miljöbalken. Du kan vid inspektionsbesök av kommunens miljöinspektörer behöva visa att du gjort egenkontroll (kontrollrapport).

   

  Om ditt lantbruk har fler än 100 men färre än 400 djurenheter räknas det som så kallad miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Lantbruk av den omfattningen ska du anmäla till kommunen. Lantbruk med över 400 djurenheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

  ¹ Med en djurenhet menas:

  • 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko).
  • 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
  • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
  • 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
  • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
  • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
  • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
  • 100 kaniner.
  • 100 värphöns äldre än 16 veckor.
  • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder.
  • 200 slaktkycklingar.
  • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
  • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
  • 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
  • 40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

  Inom ett vattenskyddsområdes inre skyddszon är det förbjudet att lagra ensilage eller anordna ensilageanläggning. Inom ett vattenskyddsområdes yttre skyddszon behöver du ansöka om tillstånd om du vill lagra ensilage eller anordna ensilage­anläggning.

   

  För att ansöka om tillstånd behöver du lämna följande uppgifter till bygg- och miljönämnden:

  • Kontaktuppgifter till dig och ditt företag
  • Vilken åtgärd du planerar
  • Storleken eller mängd på åtgärden
  • En karta med placeringen av åtgärden utmarkerad

  För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs.

  Avfall som inte kan återanvändas ska återvinnas eller tas om hand av en godkänd mottagare. Du får inte ta hand om ditt avfall själv. Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning.


  Det är förbjudet att elda avfall. Vid eldning av avfall görs en åtalsanmälan. Enligt Hallstahammars kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är det dessutom förbjudet att bränna halm på åkermark.

  Ofta har lantbruk cisterner med diesel eller oljor för att kunna tanka sina maskiner. Om din cistern rymmer mer än en kubikmeter (1 m³) ska den kontrolleras regelbundet av ett kontrollföretag. Du behöver inte skicka in kopia på utförda kontroller till bygg- och miljöförvaltningen men du ska kunna visa upp kontrollrapporten vid ett tillsynsbesök.

  Stora runda halmbalar utspridda på en stubbåker