Fler webbplatser

En trygg skola fri från trakasserier, kränkningar och mobbning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Alla människor ska respekteras för den man är och kunna känna sig trygga. Det är aldrig okej att behandla någon illa, varken genom handling eller med ord. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig. Alla skolor i Hallstahammars kommun och alla skolans medarbetare arbetar hela tiden förebyggande för att ingen ska utsättas för kränkning eller diskriminering. Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

  Trygghetsarbetet ser olika ut men målet är detsamma – en trygg skolmiljö för alla

  Alla skolor i Hallstahammars kommun arbetar aktivt för att skapa trygghet i skolan. Arbetet ser lite olika ut, där vissa skolor har trygghetsteam med representanter från olika personalkategorier och på andra tar elevhälsoteamet en större roll även i trygghetsarbetet på skolan. Huvudsaken är att extra fokus läggs på att uppmärksamma om någon elev upplevs vara ensam och utanför gemenskapen, eller utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning.

  Arbetet sker också alltid i nära samarbete både med skolhälsovård och skolans ledning.

  Skolans ansvar i samarbete med hemmet

  Det är också viktigt att det trygghetsskapande arbetet sker i samarbete med hemmet. Skola och hem ska alltid ha en tät dialog när det gäller frågor om klimatet på skolan. Skolan ska alltid kommunicera (kalla till ett samtal) med berörda elever och föräldrar om situationer uppkommer där någon känner sig kränkt, trakasserad, mobbad eller utsatt. Ansvaret för att utreda, bedöma, sätta in åtgärder och följa upp är alltid skolans. Skolan har också ansvaret att allt dokumenteras.

  Det är viktigt att anmäla och rapportera – kontakta ditt barns skola

  Ute på skolorna finns många ögon och öron, och de vuxna har alltid ansvaret för att inga kränkningar sker och är också de som ska reagera omedelbart om något inträffar. Men skolans medarbetare kan inte se allt som händer. Därför är det viktigt att du eller ditt barn berättar – både om eleven själv är utsatt, men också om hen sett någon annan bli kränkt. Tag kontakt med skolan om du misstänker att ditt eller någon annans barn kan vara utsatt för mobbning eller kränkande behandling.

  Kränkande särbehandling och kränkningar kan se ut på många sätt

  Det är alltid din egen känsla som ska tas på allvar. En kränkning är din känsla av hur du blivit behandlad. Du kan till exempel känna dig utanför gemenskapen, höra nedsättande kommentarer, eller att någon fysiskt rör dig på ett sätt du inte känner dig bekväm med. Det har även blivit vanligare att kränkningar, trakasserier och mobbning sker via sociala medier, e-post eller sms. I Hallstahammars kommun arbetar vi för att alla behandlas lika. Vi ska också arbeta aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

  Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Rektor, pedagoger och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det tydligt framgå vad skolan gör för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  Varje skola ska se till att planen är väl känd hos både elever och vårdnadshavare. Planen revideras och uppdateras varje år.