Fler webbplatser

Bygglov

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygg­lov, likaså kan ett rivningslov behövas om du ska riva en byggnad. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan. Det finns också vissa åtgärder du får göra utan vare sig bygglov eller anmälan.

  På Boverkets webbplats finns information om i vilka situationer och för vilka åtgärder det krävs bygglov, marklov, rivningslov, när det räcker med en anmälan och vad du får bygga utan vare sig lov eller anmälan.

  Observera att du alltid måste vänta in ditt startbesked innan du får påbörja dina åtgärder. Det räcker inte med att du gjort eventuell anmälan eller fått ett bygglov, marklov eller rivningslov beviljat.

  I bygg- och miljöförvaltningens arkiv finns ritningar och handlingar som du efter beställning kan ta del av. Arkivet innehåller dokument som är kopplade till olika former av ansökningar om lov. För att vi ska kunna hjälpa dig med att ta fram önskade handlingar behöver vi veta fastighetsbeteckning, adress samt vilken/vilka handlingar du är intresserad av.

  Exempel på vad som kan finnas i arkivet är:
  • Fasad- och planritningar
  • Situationsplaner och äldre nybyggnadskartor
  • Ritningar på byggnadskonstruktioner
  • VVS-ritningar
  • Lovbeslut för bygg-, mark- och ritningslov
  • Övriga handlingar relaterade till lovansökningar
  Det smidigaste sättet att beställa ritningar eller andra bygglovshandlingar är genom att använda e-tjänsten "Beställa ritningar". Vi tillämpar avgifter enligt gällande taxa, och prisuppgifter finns tillgängliga i e-tjänsten.

  Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

  En ansökan om förhandsbesked kan oftast göras på enkla handlingar. Följande handlingar ska lämnas in i din ansökan om förhandsbesked:

  • Ifylld ansökan om förhandsbesked.
  • Situationsplan (se exempel), som ungefärligt visar var på tomten du planerar att placera byggnader och tillfartsväg.
  • Översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och dricksvattenbrunn.
  • En enkel beskrivning av projektet och hur tomten ska användas, i form av husplacering, tillfartsvägar och liknande. Ta gärna med skisser på byggnaden, så som fasadritning (se exempel) och sektionsritning (se exempel).
  • Geotekniskt utlåtande

  Kom ihåg att vi enbart prövar det som lämnas in i ärendet för förhandsbesked. När du sedan lämnar in din lovansökan prövas det som inte har prövats i förhandsbeskedet.

  Innan du ansöker om bygglov behöver du ta reda på om det du tänker bygga behöver lov eller om det räcker med en anmälan. Börja gärna med att besöka Boverkets webbplats. Där finns kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen.


  Handlingar som ska skickas med

  För att en ansökan om bygglov ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in tillsammans med ansökan. Följande handlingar behövs när du ansöker om bygglov:

  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Visa och beskriv tydligt vad som ska byggas och vad som redan är befintligt. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund. Avänd inte linjerat eller rutat papper. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighets­beteckning.


  Ansökan bygglov

  Ibland krävs dispens från strandskydd

  Om åtgärden du söker bygglov för kommer att utföras i närheten av en sjö eller vattendrag kan det krävas strand­skydds­dispens.

  Ordna med vatten och avlopp

  Du kan behöva marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog. Det kan då handla om att skydda växtlighet som är värdefull för den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera eller såga ner fruktträd på en villatomt.

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen.


  Handlingar som ska skickas med (Vilka handlingar?)

  För att en ansökan om marklov ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in tillsammans med ansökan. Följande handlingar behövs när du ansöker om marklov:

  • Ifylld marklovsansökan
  • Situationsplan (se exempel), skala 1:500 eller 1:1000, där du exempelvis anger både befintlig och ny marknivå

  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Visa och beskriv tydligt vilka åtgärder du vill göra. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund. Avänd inte linjerat eller rutat papper. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning.


  Ansökan marklov

  Ibland krävs dispens från strandskydd

  Om åtgärden du söker marklov för kommer att utföras i närheten av en sjö eller vattendrag kan det krävas strand­skydds­dispens.

  När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad, eller flytta en byggnad från en plats till en annan, kan du behöva ansöka om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område kan det räcka med att göra en anmälan om rivning.

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen.


  Handlingar som ska skickas med

  För att en ansökan om rivningslov eller anmälan om rivning ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste full­ständiga och tydliga handlingar lämnas in tillsammans med ansökan. Följande handlingar behövs när du ansöker om rivningslov eller anmäler rivning:

  • Ifylld rivningslovsansökan alternativt anmälan om rivning
  • Situationsplan (se exempel) skala 1:500 eller 1:1000, som visar var på tomten du kommer att riva.
  • Rivningsplan som ska innehålla:
   • en inventering av vad som ska rivas med en ungefärlig uppskattning av mängd och
   • vad som kan sparas och
   • var du tänker deponera eller lagra rivningsmaterialet eller avfallet

  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Visa och beskriv tydligt vilka åtgärder du vill göra. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund. Avänd inte linjerat eller rutat papper. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning.


  Ansökan rivningslov eller anmälan om rivning

  Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd.

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen.


  Handlingar som ska skickas med

  För att en anmälan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in tillsammans med din anmälan. Följande handlingar behöver du skicka med:

  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Visa och beskriv tydligt vilka åtgärder du vill göra. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund. Avänd inte linjerat eller rutat papper. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighets­beteckning.


  Anmäl åtgärder

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, staket, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

  Ibland krävs grannars medgivande

  Om skyddad uteplats, skärmtak eller friggebod placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande får bygg- och miljönämnden avgöra saken genom att du ansöker om bygglov.

   

  Observera också att det alltid krävs bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

   

  Höjdregler för staket, murar och plank

  Om du utfört något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att du ansökt om lov eller anmält åtgärden, kallas det för olovligt byggande, eller svartbygge.

   

  Bygg- och miljönämnden ska ingripa om lov- och anmälningspliktiga åtgärder utförts utan lov eller anmälan, eller om man inte följt ett beslut som fattats. Om möjlighet finns ska lov till åtgärden meddelas i efterhand.

  Bygg- och mijönämnden har möjlighet att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen och den får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Nämnden ska även ta ut sanktionsavgift om åtgärden har påbörjas utan att startbesked meddelats eller om åtgärden eller byggnadsverket har tagits i bruk innan ett slutbesked har meddelats eller att en motordriven anordning tas i bruk mot meddelat förbud.

  Här kan du läsa de vanligaste bygglovsfrågorna vi får och svaren på dessa.

  Hittar du inte den information du behöver är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som svarar på frågor och vid behov lotsar dig vidare handläggare på bygg- och miljöförvaltningen.

  Hittar du inte den information du behöver är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som svarar på frågor och vid behov lotsar dig vidare handläggare på bygg- och miljöförvaltningen.

  Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda, det finns inget krav på att de ska vara gjorda av en arkitekt men det ska ändå vara korrekta ritningar som är måttsatta, skalenliga och ritade med svarta linjer på vitt papper. Rutat eller linjerat papper ska inte användas.


  Att tänka på: Om ansökan gäller bygglov för tillbyggnad eller liknande ska det vara markerat på ritningen vad som är den befintliga byggnaden och vad som är planerad tillbyggnad. Färgen på linjerna för tillbyggnaden kan med fördel vara i annan färg än svart (exempelvis röd) för att förtydliga vad som ska byggas.


  Lämnar du in kompletta handlingar i din ansökan kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Nedan finns exempel på, och beskrivning hur de olika handlingarna i din ansökan kan se ut, bör vara utformade och vad de ska innehålla.

  Hittar du inte den information du behöver är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som svarar på frågor och vid behov lotsar dig vidare handläggare på bygg- och miljöförvaltningen.

  Handläggningstiden för ett bygglov är olika beroende på ärendets svårighetsgrad. Det går oftast snabbare att behandla en ansökan om den är komplett, med alla handlingar bifogade redan från början. När en ansökan är komplett kan det ta upp till 10 veckor innan ett beslut fattats i ärendet. 

   

  Handläggningstiden kan bli längre om grannars synpunkter behöver tas med eller remisser skickas ut till olika berörda instanser.

  Grannarna tillfrågas inte om den föreslagna åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan. Avviker däremot åtgärden från detaljplanen eller andra bestämmelser, ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan ett bygglov kan ges.


  Även om grannar eller andra sakägare inte tillfrågas så blir de alltid underrättade om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

  Hur mycket du får bygga regleras av gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga.

  Vid lov- och anmälningspliktiga ärenden får du börja bygga när du fått ett skriftligt startbesked från kommunen. Du kan alltså inte börja bygga när du endast fått hem bygglovet, eller direkt du gjort din anmälan.


  Det är bra om du är ute i god tid då det kan ta några månader från att du lämnade in en ansökan eller anmälan tills att du får börja bygga.

  Om du påbörjat eller slutfört en åtgärd som kräver lov eller anmälan, utan att du fått ett startbesked eller sökt bygglov betraktas åtgärden som olovligt utförd. Bygg- och miljönämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

  Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detalj­planerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

  Ja, det krävs en anmälan för installation eller ändring av eldstad, braskamin och rökkanal.