Fler webbplatser

Mål 14 - Hav och marina resurser

    Mål 14

    Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

    Nästan 80 procent av föroreningarna som hamnar i haven kommer från landbaserade aktiviteter. Mål 14 pekar på flera viktiga åtgärder som måste till för att nå ett ansvarsfullt nyttjande av marina resurser.

    Det handlar bland annat om att minska mängden fisk som tas upp ur haven, stoppa användandet av destruktiva fiskemetoder, ta bort miljöskadliga subventioner, sluta förgifta, skräpa ner, övergöda och försura haven.

    Mål 14 betonar att även samhällen som ligger långt från haven påverkar den marina miljön. Exempelvis utsläpp av mikroplaster från hushåll och vägtrafik når haven och påverkar dess ekosystem. Därmed är målet viktigt även för exempelvis de kommuner som inte ligger i direkt anslutning till havsmiljöer.