Fler webbplatser

Vattenskyddsområden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.

  Vattenskyddsområden ska skydda både grundvatten och yt­vatten. Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner.

  Vattenskyddsföreskrifter

  Kopplat till vatten­skydds­området finns särskilda föreskrifter som styr vad du får göra och inte får göra – allt till skydd för vattnet. Exempel på begränsningar kan vara:

  • hur marken får användas, om du får bedriva jordbruk, skogsbruk eller trädgårdbruk
  • om du får schakta eller bedriva täktverksamhet
  • om du får installera energianläggningar (till exempel berg- eller jordvärme­pump)
  • hur du inom området får hantera petroleum­produkter och andra kemikalier
  • hur du måste hantera avlopps­vatten och annat avfall inom området
  • hur du inom området måste hantera fordonstvätt och bilvård

  Begränsningarna kan handla om att det inom vatten­skydds­området är förbjudet, att du behöver söka tillstånd eller att verksamheten eller åtgärden är anmälningspliktig.

  Som fastighetsägare inom ett vattenskyddsområde har du skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om de skyddsföreskrifter som gäller.

  Nytt vattenskyddsområde och nya vattenskyddsföreskrifter för Hallstahammars kommun håller på att tas fram och kommer att tas upp till beslut under år 2023.

  Vattenskyddsområdesskylt

  Skyltning

  När ett vatten­skydds­område har upp­rättats sätts skyltar upp längs med vägarna.

  Skyltningen ger in­formation om att du befinner dig inom ett vatten­skydds­område. På skyltarna ska även information finnas vart du kan vända dig i händelse av en olycka (där kanske bensin eller olja läckt ut och marken behöver saneras).

  Anmäl olyckshändelse och annat som medför risk

  Olyckshändelser, spill eller läckage inom vattenskyddsområdet, som kan medföra risk för grundvattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet. Du larmar eller gör din anmälan till Räddningstjänsten Mälardalen genom att ringa 112.

  Om du upptäcker aktiviteter inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för grund­vatten­förorening bör du omedelbart anmäla detta. Anmälan ska göras till vatten­täktens huvudman, som är Hallstahammars kommun. Du kan göra anmälan till kommunen genom att kontakta kundcenter.