Fler webbplatser

Revisorer och kommunal revision

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Revisorernas ordförande
  Telefon: 070-3409242

  En kommun ska ge invånarna en bra service till en rimlig kostnad. Någon måste granska om kommunen arbetar rätt och uppfyller sina mål. Det gör kommunrevisionen, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska verksamheterna.

  Revisionens övergripande mål är att kontrollera och arbeta för att kommunfullmäktiges mål och uppdrag följs. Det uppdrag som de förtroendevalda revisorerna har är att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig samt att
  • bedöma måluppfyllelse

  Det är viktigt att granska och bedöma kommunstyrelsens och nämndernas styrning och om verksamheten når de mål som satts upp av fullmäktige. Riktlinjer och beslut ska följas.

  Syftet med kommunens verksamhet är att ge invånarna en effektiv allmännyttig verksamhet och en god service utan något vinstsyfte.

  Fullmäktiges uppdrag till de politiskt valda ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser är att, utifrån kommunfullmäktiges målsättningar och beslut samt styrande lagstiftning, ansvara för att den beslutade verksamheten genomförs och att de politiska målen uppfylls. Skatter, statsbidrag och avgifter som kommunen erhåller finansierar verksamheten.

  Fullmäktige utser också lekmannarevisorer som varje år ska granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

  Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser.

  Revisorerna är valda för varje mandatperiod.

  Namn

  Parti

  Uppdrag

  Kontakt

  Per Hedfors

  M

  Ordförande

  per.hedfors@hallstahammar.se

  Bo Hedman

  S

  Ledamot

  bo.hedman@hallstahammar.se

  Tommy Jönsson

  SD

  Ledamot

  tommy.jonsson1@hallstahammar.se

  Andreas Almquist

  MP

  Ledamot

  andreas.almquist@hallstahammar.se

  Mari Odelberg

  M

  Ledamot

  marie.odelberg@hallstahammar.se

  Genomförda granskningar

  Du kan ta del av och läsa genomförda granskningar av revisionen och yttranden till dessa från nämnderna tre år tillbaka här på webbplatsen. För äldre granskningar kontaktar du nämndkansliet.