Fler webbplatser

Dagvatten

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk. 

Fastighetsägaren ansvarar för dagvattnet på den egna tomten

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet. Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Där tar kommunen över ansvaret.

Dagvattnet ska inte ledas till avloppsnätet

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador.

Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar. Kontakta Hallstahammars kommun för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i gatan som du kan ansluta till.

Dagvattnet renas inte

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska exempelvis inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta utan på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar.

Minska risken för översvämning i ditt hem

De kommunala dagvattenledningarna är anpassade för att klara normala regn. Vid kraftiga regnoväder kan det däremot hända att vatten inte hinner rinna undan och ner i ledningssystemet. Det kan också hända att vattnet tränger upp i ledningar och in på tomten och i värsta fall in i källaren.

Se över stuprör och dränering till din fastighet

Genom att man lokalt, på sin egen tomt, tar hand om regn-, smält- och grundvatten så avlastas kommunens avloppssystem. Samtidigt minskar du risken för vattenskador i källaren.

Du kan se till att:

 • stuprännorna är placerade så vatten från taket rinner ner i rännan
 • stuprännor och -rör är rensade och fria från löv, kvistar och annat som kan hindra vattnet från att rinna ner
 • stuprören inte leder direkt ner i marken och därifrån är kopplade till avloppssystemet
 • stuprören är försedda med utkastare, vilket gör att vattnet inte rinner ut för nära husgrunden
 • eventuell brunn utanför ditt källargarage eller -trapp är rensad från löv, kvistar och mossa
 • ta bort träd som växer i närheten av dräneringsledningarna

För att hjälpa till att avleda vattnet och förbättra avrinningen kan du:

 • låta stuprören mynna ut i en regnvattentunna.
  Viktigt att du har ett avledningsrör eller -slang från tunnan ut i gräsmattan.
 • lägga ränndalar i form av betongplattor, som leder regnvattnet ut i gräsmattan.
  Observera att gräsmattan måste ha en lutning som går från huset.
 • förnya dräneringen runt ditt hus (kan behöva göras efter cirka 20-50 år).
 • komplettera dräneringssystemet med en pump som pumpar bort dräneringsvatten.

Förebygg även inomhus och i ditt dagliga liv

Om ledningar och rör inomhus går sönder eller proppas igen kan även det orsaka översvämningar och skador i hemmet.

Du kan förebygga genom att:

 • bara spola ner toalettpapper i toaletten 
 • kasta dambindor, tamponger, tops, bomull, pappershanddukar med mera i en papperskorg – inte i toaletten
 • samla upp stekfett i behållare som sedan slängs tillsammans med övriga sopor – inte spola ner fett från matlagning i diskhon.
 • installera avstängningsventiler på tvätt- och diskmaskiner
 • kontrollera och byta ut gamla vattenledningar och rör om de är i dåligt skick
 • installera avstängningsbara eller självstängande golvbrunnar och backventiler, som kan förhindra att vatten tränger upp från avloppsledningarna

Kommunen kan ge råd om fler åtgärder

Om du ändå har problem med att vatten ofta samlas på tomten och inte rinner undan, kan du behöva göra andra åtgärder. Ta då kontakt med Hallstahammars kommun för att diskutera om du till exempel kan ansluta till kommunens dagvattenledning utanför din tomt.