Fler webbplatser

För dig som är utsatt för våld i en nära relation

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24207

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

Telefon: 0220-24604

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Du som är utsatt har rätt att få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du har rätt till skydd och stöd

 • Känner du dig rädd eller hotad av någon i din närhet? Kanske kontrollerad eller isolerad?
 • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
 • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du ska göra?
 • Upplever du att någon är våldsam mot dig eller någon du känner?
 • Blir du kallad för kränkande saker, ofta med sexuell anknytning?
 • Har du blivit slagen eller tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?
Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

Känner du igen dig i någon av dessa frågor? Det är inte okej att bli utsatt för sådana saker. Du har rätt till skydd och stöd.

Det är vanligt att bli orolig och ledsen när man är utsatt för våld. Det är viktigt att prata om det med någon som lyssnar och vill hjälpa. Hos socialtjänsten kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende

Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst om du behöver stöttning eller vill veta mer om vilken hjälp som finns att få. Du kan också ringa kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person. Du kan vara anonym om du vill.


Vid akut fara, ring alltid 112.

 

Du som är 21 år och äldre

Om du är 21 år eller äldre och är, eller har varit, utsatt för våld i en nära relation och önskar stöd, kontakta socialtjänstens mottagningstelefon vuxen. Du kan också ringa dit för att lämna en orosanmälan för en vuxen person som du misstänker utsätts för, eller utsätter andra för våld i sin relation.


Du kan också ansöka om stödinsatser direkt här på webben:

Du som är 20 år och yngre

Om du är mellan 0–20 år och utsatt för våld i en nära relation och önskar stöd, kontakta socialtjänstens mottagningstelefon för barn och unga. Du kan också ringa dit för att lämna en orosanmälan för ett barn som du misstänker utsätts för, utsätter andra, eller har bevittnat våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot någon – oftast en flicka eller kvinna – som enligt familj eller släkt har betett sig så att hen kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Våldet eller förtrycket handlar om att försöka reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern. Även pojkar och män kan utsättas, bland annat genom att de uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller att de själva blir gifta mot sin vilja.


Alla människor ska ha tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att leva med vem man vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.


Någon kontrollerar vad du gör

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar mycket om kontroll. Ofta läggs fokus på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende. Men även homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) kan vara särskilt utsatta då det ofta ses som otänkbart med något annat än en heterosexuell relation i de kretsar och kulturer som familjen tillhör.


Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval till vem man får umgås med och träffa, vem man ska gifta sig med och om man får utbilda sig och i så fall vilken utbildning man får gå. Det kan också handla om att någon annan kontrollerar din ekonomi och hur du får använda dina pengar.


När det handlar om HBTQ och att en familj får veta att en son eller dotter är homosexuell, bisexuell, trans- och/eller queerperson kan kontrollen hårdna och ta sig mer våldsamma uttryck.


Den som bryter mot sådant som anses vanärande, dåligt eller fel straffas av familjen eller släkten, exempel­vis genom att bli utfryst, isolerad, hotad, misshandlad eller till och med dödad. Det kan också hända att du luras eller tvingas att resa till ett annat land, kanske för att gifta dig, omvändas till hetro eller bli könsstympad.


Hedersrelaterat våld och förtryck är brottsligt

Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om:

 • frihetsberövande,
 • tvång,
 • äktenskapstvång,
 • vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
 • könsstympning
 • hot,
 • kränkande fotografering,
 • ofredande,
 • misshandel,
 • mord eller mordförsök.

Allt detta är brottsligt och förbjudet enligt svensk lag och ska polisanmälas. Den som utför något brottsligt ska straffas för det.


Du har rätt till skydd och stöd

När och om någon utsätter dig för något som kränker dina mänskliga rättigheter har du rätt att få stöd och skydd. Det är viktigt att du kan få prata med någon som lyssnar och vill hjälpa. Det är kommunens och socialtjänstens ansvar att stötta, skydda och hjälpa dig med praktiska saker.


Du kan till exempel få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende (Ibland är det nödvändigt att helt bryta kontakten med släkt och vänner, för att säkerhetsriskerna för dig är för stora)
 • Ekonomisk hjälp
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polis

I Västmanland finns också Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV), dit du som blir, eller riskerar att bli, utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, kan vända dig för stöd och hjälp. CMHV hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning. Om du vill, kan du vara anonym när du söker hjälp.

 

Centrum mot hedersrelaterat våld når du på telefon: 021‑39 87 62, måndag till fredag klockan 10.00-15.00. Du kan också e-posta cmhv@vasteras.se.

Att stanna kvar i en relation av ekonomiska skäl ska inte behövas. Vid en separation kan du ha rätt till försörjningsstöd tills du hittar en egen försörjning.

Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld kan du få hjälp att skydda dig. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det. Det finns flera olika typer av skydd för hotade personer.

Kvinnor och barn som lever i en utsatt situation på grund av mäns våld har rätt att få stöd och hjälp för att komma ur sin situation och kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att den hjälpen ges.


Kvinnofridsteamet stöttar

I Hallstahammars kommun finns ett kvinnofridsteam som aktivt jobbar med att stötta kvinnor som upplevt våld i nära relation. I det teamet finns också ett barnfridsombud som arbetar för att barn som upplever våld i hemmet får stöd och hjälp.


Träffas i kvinnogrupp för kunskap och väg framåt

Du som upplever eller har upplevt våld i nära relationer kan i grupp, tillsammans med andra som också har liknande erfarenheter, träffas för att bearbeta era upplevelser. Gruppen ska även ge kunskap och förståelse om hur våldet påverkar en och samtidigt ge hopp om förändring.


För att få börja i kvinnogruppen behövs ett biståndsbeslut från vuxenhandläggare och ett bedömningssamtal med behandlare. Utifrån biståndsbeslutet kan du som har behov av det även ha enskilda samtal med behandlare.


Kontakt med kvinnojour eller skyddat boende

Du kan som kvinna och våldsutsatt vända dig till en kvinnojour för att få praktiskt stöd och hjälp. Kvinnojouren kan till exempel hjälpa till med läkarkontakt för vård eller dokumentation av dina skador, stöd vid polisförhör eller rättegång. Du kan också få hjälp att ordna ett skyddat boende om du behöver lämna en relation.

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon. Det kan också vara andra släktingar. Det kanske är någon du är ihop med. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Ingen gång är det ok att bli utsatt!

Idag vet vi att djur kan användas på olika sätt av en våldsutövare. Många våldsutsatta har upplevt våld även mot djur i dess närhet. Våldsutövaren kan hota, skada och i vissa fall till och med döda något av familjens djur för att utöva makt och skapa känslor av otrygghet. Ibland kan det handla om omsorgs­brist, som vanvård och andra typer av grymhet riktat mot djuret. Det är inte ovanligt att man stannar kvar i relationer för att skydda djuren.


Barn och djur är särskilt utsatta när det förekommer våld och det ska alltid uppmärksammas. För att hjälpa våldsutsatta människor och djur behöver bland annat socialtjänst, länsstyrelse, polis och kvinnojourer samverka. Det behövs även samverkan med boenden som kan ta emot djur.


Omsorgen om ett djur kan hindra från att ta sig ur en destruktiv relation

När den som är våldsutsatt inte kan ta med sig djuret till exempelvis ett skyddat boende tvekar många att bryta upp eftersom de då tvingas att lämna kvar djuret hos våldsutövaren.


Socialtjänsten arbetar för att tillsammans med dig hitta lösningar för att även kunna skydda ditt eller dina djur. Det finns till exempel flera skyddade boenden som tar emot djur. Socialtjänsten kan också hjälpa till med annan placering för djuret om det blir nödvändigt.


Äganderätten är viktig

Det är viktigt att du kan styrka din äganderätt till djuret. Enbart om du står som ägare till djuret kan djuret gömmas och placeras.


Äganderätten kan styrkas genom köpeavtal eller överlåtelseavtal i ditt namn. Om du har andra dokument som står i ditt namn kan dessa fungera som bevis på att det är du som är djurets ägare. Det kan till exempel handla om vaccinations­intyg eller sparade kvitton som visar att det är du som till största delen betalt veterinär- och foderkostnader.


Samband kan finnas mellan våld mot människor och våld mot djur

På socialtjänsten kommer du att få frågan om det finns djur i din relation. Vi kommer också fråga om det tidigare funnits djur och vad som hänt med dessa. Detta för att det kan ha hänt det djuret något som gör att det påverkar hur vi tänker kring din situation och skyddet runt dig. Om det finns djur så kommer socialtjänsten även att väga in frågan om hur vi kan hjälpa dig att skydda djuret.


Djur som far illa kan bli fall för länsstyrelse och polis

Djurskyddsbestämmelser sätter gränserna för vad djur behöver för att må bra och vara friska.


Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att djur­skydds­lagstiftningen följs och kan omhänderta vanvårdade djur. Polisen sköter det praktiska omhändertagandet.


Mer information

En kvinna ligger och värjer sig med en hand mot en knuten näve