Fler webbplatser

Om du parkerar fel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du bryter mot gällande parkeringsregler på Hallstahammars kommuns mark (gatumark) riskerar du att få en parkerings­anmärkning (fel­parkerings­­avgift). Vid felparkering på privat eller fastighetsägd mark (tomtmark) kan du istället få en kontroll­avgift. Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Det är polisen och parkeringsvakter som kontrollerar att parkerings­bestämmelserna följs på gator och vägar.

  Skillnad på gatumark och tomtmark

  Hanteringen av felparkering och avgifter för felparkering skiljer sig år beroende på om felparkeringen sker på kommunens mark (gator och torg, så kallad gatumark) eller på tomtmark (fastighetsägd mark som är privat). Ett enkelt sätt att se skillnad på gatumark och tomtmark beträffande parkeringsbestämmelser är att det på tomtmark alltid finns en tilläggstavla som anger vem som är ansvarig.

  Sker felparkering på kommunal mark kan man få en parkeringsanmärkning och en felparkeringsavgift. Hallstahammars kommun har genom offentlig upphandling avtal med företag som sköter trafikövervakningen och utfärdar parkerings­anmärkningar.

  Sker felparkeringen på privat tomtmark kan man istället få en kontroll­avgift att betala till markägaren eller det företag som markägaren anlitat för trafikövervakning. En sådan kontrollavgift får inte vara högre än kommunens beslutade avgifter för felparkering. 

  Avgifter vid felparkering

  I Hallstahammars kommun kostar det olika beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. Det finns idag tre olika beloppgränser:

  • Om du parkerar där det är parkeringsförbud, framför in- och utfart, i vägkorsning, mot färdriktningen, längre tid än vad som är tillåtet på parkeringsplatsen eller dubbelparkerar är felparkeringsavgiften 500 kronor.
  • Om du parkerar där stopp- eller stannandeförbud gäller, på övergångsställe eller inom 10 meter före övergångsställe, på gång- eller cykelbana, på busshållplats eller kollektivkörfält är felparkeringsavgiften 800 kronor.
  • Om du parkerar utan tillstånd på plats för rörelsehindrade är felparkeringsavgiften 1200 kronor.

  Betalning av felparkeringsavgift (gäller gatumark)

  Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas. Du måste alltid betala, även om du tycker att parkerings­anmärkningen är fel och vill bestrida (överklaga) den. Om du efter att ha överklagat får rätt kommer dina pengar att betalas tillbaka.

  Det här gäller vid betalning:

  • Du ska betala till Transportstyrelsen.
  • Du har åtta dagar på dig att betala från den dag anmärkningen skrevs.
  • Om du inte betalar i tid kommer först en uppmaning att betala.
  • Om du ändå inte betalar kommer ett åläggande att betala. Då höjs också avgiften.
  • Om du ändå inte betalar skickar Transportstyrelsen ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

  Överklaga parkeringsanmärkning

  Om du tycker att parkeringsanmärkningen (felparkeringsavgiften) är felaktig kan du bestrida (överklaga) anmärkningen eller begära en rättelse. Detta gör du hos polisen. Kommunen kan aldrig ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt.

  • Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, så kan du besöka en polisstation i den kommun där anmärkningen är utfärdad och begära rättelse. För att en rättelse ska kunna godkännas måste den göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen. Godkänns inte rättelsen kan du bestrida. 
  • Om du däremot anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad så ska ett skriftligt bestridande skickas till polisen i det län där anmärkningen är utfärdad. Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden.

  Överklaga kontroll­avgift

  Har du fått en kontrollavgift från en privat markägare däremot ska din överklagan gå till det företag som markägaren anlitat för parkeringsövervakningen.

  • En kontrollavgift som du anser är felaktig ska du överklaga omgående. Avvakta också med betalningen. Om du betalar en kontrollavgift anser nämligen parkeringsbolaget och markägaren att ärendet är avslutat.

  Jag vill anmäla ett fordon som står felparkerat

  Om du ser ett fordon som är uppenbart felparkerat eller står farligt placerat, eller om du upptäckt ett fordonsvrak är kommunen tacksam om du anmäler detta till kundcenter. Du kan antingen e-posta eller ringa. Uppgifter vi behöver är:

  • Beskrivning av fordonet
   • (bil)märke
   • färg
   • registreringsnummer
   • vilket skick fordonet är i
  • Adress där fordonet finns

  Mer information