Fler webbplatser

För dig som omfattas av LSS

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Namn: Annelie Todor
  Befattning: Chef för området LSS-verksamhet
  Telefon: 0220-24077
  E-post: annelie.todor@hallstahammar.se

  På den här sidan berättar vi om vad LSS-lagen innebär och om vilka som omfattas av lagen. Vi berättar också om vad du kan få hjälp med, vilket stöd man kan få enligt LSS-lagen. På sidan finns också länker så att du kan ansöka om stöd och du får veta hur du kan överklaga om du inte får det stöd du ansökt om.

  Du har rätt till samma levnadsvillkor som alla andra

  Om du har en funktions­nedsättning och tillhör någon av LSS-lagens person­kretsar har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och själv­ständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS. Behovet av stöd ska vara orsakat av din funktions­nedsättning.


  I rätten till ett gott och själv­ständigt liv ingår till exempel att du ska ha en menings­full syssel­sättning. Du ska också kunna vara med i samhälls­livet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritids­utbud på samma villkor som alla andra.


  Dina önskemål och behov är viktiga

  Du bestämmer själv om du vill ha stöd och hjälp eller inte. Varje stöd­insats ska ta hänsyn till dina behov Behov som kan variera genom hela livet. Du ska ha in­flytande över hur in­satsen ut­formas och när den genom­förs.


  Behöver du tolkning för att kunna förstå informationen har du rätt till det. Om det är ett barn som behöver hjälp är det viktigt att barnet får information och möjlig­het att ut­trycka sina egna tankar och önske­mål uti­från sin egen för­måga.


  Kostnad för stödinsatser

  Du betalar inget för den hjälp du får enligt LSS. Men precis som alla andra så betalar även du för till exempel hyra, mat, kläder och fritid­saktiviteter.


  Om du är under 18 år och bor i familje­hem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar har kommunen rätt att ta ut en ersättning av vårdnads­havare för att täcka kostnaderna för din om­vårdnad.


  Tre olika personkretsar

  I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har:

  1. en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning), autism eller ett autismliknande tillstånd (= personkrets 1)
  2. en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom (= personkrets 2)
  3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen. (= personkrets 3)

  Ansök om insatser enligt LSS här

  När du eller någon som företräder dig ansöker om insater enligt LSS utreder en LSS-handläggare vilka behov du har och fattar beslut om vilken insats du kan få.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Rätt att överklaga

  Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.