Fler webbplatser

Offentlighet och sekretess

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Offentlighetsprincipen brukar ofta kallas för en av hörnstenarna i vår demokrati och handlar om att myndigheter, allmänhet och media ska få insikt i olika myndigheters verksamheter. Offentlighetsprincipen regleras i tryck­frihets­förordningen, som är en grundlag. Tryckfrihetsförordningen innehåller, förutom regler om offentliga handlingar, även regler om meddelarfrihet och meddelarskydd.

  Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

  Mycket är allmänna handlingar - men inte allt

  En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning.

  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänste­persons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

  Det finns en lag som avgör sekretess

  Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

  Handlingar ska registreras, förvaras och arkiveras

  Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

  Du har rätt att få ut handlingar snabbt

  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart.

  Handlingar läser du på plats eller får kopia att ta hem

  Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Utskrifter på färre än tio sidor är avgiftsfria. Om en större mängd kopior ska skrivas ut tar kommunen en avgift för det.

  Det finns ingen skyldighet att mejla handlingar

  Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Men du kan alltid fråga om det skulle gå bra i just det ärende du har.

  Ingen får fråga dig varför du vill se en handling

  Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

  Även det du skickar till kommunen blir offentligt

  Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Detta gäller också den e-post som elever och vårdnadshavare skickar till verksamheten.

  Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

  I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs dock en laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse.