Fler webbplatser

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

  Mål 10

  Minska ojämlikheten inom och mellan länder

  Leave no one behind – är en av de grundläggande principerna i Agenda 2030. Kommunen är en nyckelaktör att bekämpa ojämlikhet och diskriminering inom varje land.

  Ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller härkomst.

  Frågan om jämlikhet är kopplad till merparten av övriga målområden. Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en viktig del i att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Likaså rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa, god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser.

  Hallstahammars kommun har politiska mål för ökad jämlikhet, bland annat att kommunen ska utveckla metoder och tjänster som främjar ökad delaktighet och jämlikt inflytande.