Fler webbplatser

Dödsfall och begravning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Kontaktuppgifterna gäller både dödsboanmälningar och ekonomiskt bistånd till begravnings­kostnader.
  Telefon: 0220-24000
  E-post: IFOs.offbrevlada@hallstahammar.se
  Besöksadress: Vegagatan 1 i Hallstahammar (Samma hus som vårdcentralen, våning 2)

  Telefontid måndag-fredag kl. 08.30-09.30

  Postadress:
  Hallstahammars kommun
  Individ- och familjeomsorgen
  734 80 Hallstahammar

  När du som anhörig eller vän mister en närstående finns det ofta mitt i sorgen och saknaden många praktiska frågor. På den här sidan får du vägledning vart du kan vända dig, och även information om vad kommunens ansvar är.

  Samlad information för dig som är efterlevande

  Det är en hel del som behöver göras efter ett dödsfall. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten har skapat en webbplats som heter Efterlevandeguiden. Där finns information om vad som behöver göras. Där finns även en checklista som kan vara till hjälp i prioriteringen, det vill säga vad man bör börja med och i vilken ordning man kan göra saker.

  När en person avlider behöver anhöriga göra en bouppteckning. Kortfattat innebär det att reda ut och avsluta den avlidnes ekonomi. Man går bland annat igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om det finns en efterlevande make eller maka ska hänsyn även tas till viss del av hens tillgångar och skulder.

   

  Den avlidne personens tillgångar och skulder kallas dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningen, och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet, kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. Mer om det nedan under rubriken Dödsboanmälan.

   

  På Skatteverkets webbplats finns en kostnadsfri blankett för bouppteckning som kan användas. Där finns även en folder som förklarar och visar hur man gör. Bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Om man inte vill göra bouppteckningen själv kan man ta hjälp från exempelvis en begravningsbyrå eller en jurist. Det är förenat med en kostnad som ska betalas av dödsboet eller ytterst av den som beställt bouppteckningen.

  Mer information

  En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Den kan ersätta en bouppteckning:

  • om dödsboet saknar tillgångar, eller
  • om tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet.

  Den som är dödsbodelägare kan ansöka om att få göra en dödsboanmälan hos individ- och familjeomsorgen. Ansökan ska göras i den kommun där den avlidne var folkbokförd.

  En dödsboanmälan kan inte göras

  • om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
  • om någon dödsbodelägare begär att en bouppteckning ska göras
  • om värderingsfrågor är komplicerade
  • när det krävs mer omfattande efterforskningar av den avlidnes tillgångar
  • om hemmet är avyttrat (tömt) så att ett hembesök inte kan göras
  • om den avlidne var svensk medborgare men bosatt utomlands

  Det kan även finnas andra skäl till att kommunen beslutar att inte göra en dödsboanmälan. Exempel på det kan vara att det finns testamente, äktenskapsord eller särkullbarn.

   

  När kommunen avslår en ansökan om dödsboanmälan är man hänvisad till att göra en bouppteckning istället.

  Viktigt att tänka på

  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnaden.
  • Betala inga fakturor efter dödsdagen, begär istället anstånd hos fordringsägarna.
  • Stoppa autogiron hos banken (gäller inte försäkringar).
  • Hänsyn tas även till efterlevande make/makas eller sambos tillgångar och ekonomi.

  Mer information

  Kontakta vid behov individ- och familjeomsorgen.

  Om det inte finns någon som kan ta hand om den avlidnes dödsbo ska dödsfallet anmälas till individ- och familje­omsorgen. Individ- och familjeomsorgen kommer då ta hand om dödsboet fram till det att det fattats beslut om vem som ska ordna med begravningen och avveckla dödsboet.

  Mer information

  Kontakta vid behov individ- och familjeomsorgen.

  Om dödsboets tillgångar inte räcker till en enkel begravning kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd hos individ- och familjeomsorgen. De pengar som fanns i dödsboet på dödsdagen, och de som tillkommer därefter, ska i första hand användas till begravningen. Begravningskostnaden går före alla andra utgifter, även hyra, hushållsel och vårdavgifter.

   

  Den som beställer begravningen ansvarar för att begravningsbyrån får sina pengar. Kontakta därför gärna individ- och familjeomsorgen för närmare information innan begravningen beställs.

  Så här går det till

  • Gör en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Om dödsboet saknar pengar till begravningskostnaden, kontakta individ- och familjeomsorgen för att söka ekonomiskt bistånd.
  • Ansökningshandlingar skickas till ansvarig för dödsboet, tillsammans med information om vilka handlingar som ska lämnas ihop med ansökan.
  • Ansökan prövas och beslutet skickas till ansvarig för dödsboet.
  • Beviljat bistånd betalas direkt till begravningsbyrån, om det inte finns särskilda skäl att göra på annat sätt.

  Viktigt att tänka på

  • Kostnaden för begravning och gravsten får tillsammans inte överstiga ett halvt prisbasbelopp¹. Kostnaderna ska vara skäliga.
  • Från detta maxbelopp dras dödsboets tillgångar och mellanskillnaden kan beviljas.
  • Kommunens maxbelopp hindrar inte att anhöriga ordnar begravningen till ett högre pris, men anhöriga får då lösa den fördyrade kostnaden på annat sätt.
  • Dödsboet kan bli återbetalningsskyldigt om det tillkommer tillgångar i efterhand, exempelvis skatteåterbäring, försäkringar, återbetalning av avgifter och annat.
  • Om den avlidne var gift eller sambo ska den efterlevande ansöka om biståndet. Även hens ekonomi kommer utredas och påverka rätten till bistånd.

  Mer information

  Kontakta vid behov individ- och familjeomsorgen.

   

  ¹ På Regeringens webbplats kan du se hur stort prisbasbeloppet är för aktuellt år.

  Alla ska begravas

  Att begrava (gravsätta) den som avlidit är obligatoriskt och ska enligt lag göras senast en månad efter dödsfallet. Enligt begravningslagen är Svenska kyrkan skyldig att upplåta en lämplig lokal för begravningar oavsett trossamfund.

   

  Det är inget krav att ha en begravningsceremoni eller en minnesstund, men en sådan kan utföras på olika sätt. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan man välja en kyrklig begravning, andra trossamfund har egna ceremonier. Man kan även välja att ha en borgerlig ceremoni utan religiösa inslag.

  Vad som ingår i begravningsavgiften

  Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Det gäller oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. I begravningsavgiften ingår bland annat gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Dessa rättigheter omfattar även folkbokförda som saknar inkomst och inte betalar kommunal inkomstskatt.

  Vad som inte ingår i begravningsavgiften

  Kista/svepning, transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal för förvaring och visning av stoftet, annonsering, kistdekoration, begravningsceremoni, begravningsförrättare (om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan), minnesstund, urna och skötsel av gravplats.

   

  Dessa kostnader måste betalas av dödsboet eller anhöriga. Om dödsboets tillgångar inte räcker till en enkel begravning kan en ansökan om ekonomiskt bistånd göras.

  Mer information

  Begravningsbyråerna kan ge information om vad som gäller vid dödsfall och begravning, så ta gärna kontakt med en sådan eller läs på respektive webbplatser. På Svenska Kyrkans webbplats finns också information.