Fler webbplatser

Arbetsordningar, ägardirektiv, reglementen och delegationsordningar

Telefon: 0220-24000
E-post: kommun@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Arbets-, bolags- och förbundsordningar, ägardirektiv, reglementen och delegationsordningar ska organisera och tydligt visa hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut inom kommunen.

Arbets-, bolags- och förbundsordningar

Arbetsordning innehåller regler för kommunfullmäktiges respektive nämndernas interna arbete, till exempel organisation, ärendeberedning och regler för sammanträde.

Bolagsordning visar det kommunala bolagets eller förbundets samling med regler, exempelvis vad bolaget eller förbundet ska göra för kommunen, hur styrelseledamöter utses och vilken roll kommunfullmäktige spelar för bolaget eller förbundet. Bolags‑ och förbundsordningar finns hos respektive bolag och förbund och redovisas inte här på hallstahammar.se.

Ägardirektiv

Reglementen för nämnder och styrelser

Fördelar ansvar, uppgifter och beslutanderätt mellan de olika nämnderna och bolagsstyrelserna. Innehåller också regler och bestämmelser som de ska följa i sin verksamhet.

Delegationsordningar

En delegationsordning klargör hur kommunstyrelsen, en nämnd eller en bolagsstyrelse delegerar rätten att besluta i vissa frågor till någon annan, exempelvis ett utskott, nämndens ordförande, förvaltningschef eller annan tjänsteperson inom förvaltningen. Ska innehålla en förteckning över vilka ärenden som delegerats, till vem och med vilka eventuella restriktioner.