Fler webbplatser

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

  Mål 15

  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald

  Kommunen har möjlighet att säkerställa att skydd av ekosystem är en integrerad del i samhällsplaneringen och den strategiska utvecklingen. På den lokala nivån kan kommunen samtidigt skapa medvetenhet och arbeta för att påverka beteendet hos invånarna för att skydda lokala ekosystem och livsmiljöer.

  En annan viktig uppgift under mål 15 är att arbeta tillsammans med den privata sektorn och lokalsamhället för att skapa hållbarhet och hejda förlusten av biologisk mångfald.

  I Hallstahammars kommun står innehållet i mål 15 högt på den politiska dagordningen. Vår målsättning är att arbeta planmässigt med de gröna strukturerna och värna biologisk mångfald och tillgängliggöra naturen. En grönstrukturplan arbetas fram i syfte att ange specifika mål och inriktningar för hur de gröna värdena ska bevaras och utvecklas.

  Det kommunala naturreservatet, Valstasjön, har bildats för att säkra tillgången till ett tätortsnära naturområde för friluftsliv och rekreation.