Fler webbplatser

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

    Mål 15

    Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald

    Kommunen har möjlighet att säkerställa att skydd av ekosystem är en integrerad del i samhällsplaneringen och den strategiska utvecklingen. På den lokala nivån kan kommunen samtidigt skapa medvetenhet och arbeta för att påverka beteendet hos invånarna för att skydda lokala ekosystem och livsmiljöer.

    En annan viktig uppgift under mål 15 är att arbeta tillsammans med den privata sektorn och lokalsamhället för att skapa hållbarhet och hejda förlusten av biologisk mångfald.

    I Hallstahammars kommun står innehållet i mål 15 högt på den politiska dagordningen. Kommunfullmäktige har mål om ekologisk hållbarhet som ska genomsyra alla verksamheter. Grönområden, biologisk mångfald och naturreservat ska öka. Exempelvis pågår bildandet av kommunens första kommunala naturreservat, Valstasjön, där huvudsyftet är att bevara och utveckla ett tätortsnära naturområde för friluftsliv och rekreation.