Fler webbplatser

Vårdnad, boende och umgänge

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Andrea Asmussen
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om adoption, vårdnad, umgänge, skilsmässa och separation
  Telefon: 0220-24089
  E-post: andrea.asmussen@hallstahammar.se

  Vi ska alltid och i alla situationer ha barnets bästa i fokus. Lagen som heter Föräldrabalken säger att alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge ska avgöras utifrån barnets bästa. Grundprincipen är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Beslut fattas inte utifrån intressen som till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.

  Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Föräldrar har vårdnad om sina barn tills de fyller 18 år eller gifter sig.

  Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn.


  Är föräldrarna ogifta är det mamman, kvinnan som fött barnet, som är ensam vårdnadshavare, men i samband med faderskaps- eller föräldrabekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.


  Svenska medborgare kan också göra en gemensam anmälan till skattemyndigheten vid senare tillfälle och alla föräldrar kan upprätta avtal om gemensam vårdnad. Detta avtal godkänns av social- och arbets­marknads­nämnden som därefter meddelar skatte­myndigheten.

  Vid en skilsmässa eller separation fortsätter båda föräldrarna att ha gemensam vårdnad om barnet, förutsatt att vårdnaden var gemensam innan separationen. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrar utan att föräldrarna har ett delat ansvar för barnet. Föräldrarna ska tillsammans komma överens i viktiga frågor som rör barnet.


  Vill någon av barnets föräldrar ha ensam vårdnad måste man komma överens och ett avtal skrivas som ska godkännas av social- och arbets­marknads­nämnden. Om en överrenskommelse inte är möjlig kan en av föräldrarna ansöka om ensam vårdnad hos domstolen (tingsrätten). Då avgör domstolen om vårdnaden om barnet ska vara gemensam eller ensam. Innan en rätts­process om vårdnad, boende och umgänge kan starta, krävs det att föräldrarna genomför ett så kallat informations­samtal hos familjerätten (med en familjerättssekreterare) i kommunen.


  Den förälder som får ensam vårdnad kan därefter ensam fatta beslut i viktiga frågor som rör barnet.

  Om ni har svårt att komma överens om det praktiska och känner att det skulle underlätta att ha ett avtal för vårdnad, boende och umgänge kan familjerätten här i Hallstahammars kommun hjälpa till att skriva ett sådant avtal. Avtalet, som ska god­kännas av familjerätten, gäller på samma sätt som ett beslut i en domstol.


  Om ni som vårdnadshavare inte kan enas om vårdnaden om barn, boende eller umgänge kan familjerätten på uppdrag från dom­stolen genomföra utredningar och samarbetssamtal. 

  Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd då ett barn ska träffa en förälder som hen inte bor hos i vardagen.


  Ibland har föräldrarnas konflikter inneburit att domstolen beslutat vem barnet ska bo hos och ibland också om när och hur barnet ska träffa den andre föräldern. I dessa situationer kan det bli nödvänfigt att en kontaktperson är med vid umgänget, alltså när barnet träffar sin förälder.

  En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när de fått uppe­hålls­­tillstånd.

  Att träffa och få hjälp av familjerätten kostar ingenting. Inte heller kostar det något att genomföra samarbetssamtal eller gå på familjerådgivning.


  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättssekreterare direkt.