Fler webbplatser

Servicebostad och gruppbostad för dig som omfattas av LSS

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Om du har en funktions­nedsättning som gör att du inte kan få till­räckligt med stöd, service och om­vårdnad i en vanlig bostad, då kan du få flytta in i ett särskilt boende. Beroende på ditt om­vårdnads­behov kan du antingen få bo i en service­bostad eller i ett grupp­boende. Boende i service­bostad och grupp­bostad riktar sig till dig som om­fattas av lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS. Det krävs ett bistånds­beslut för att få ett särskilt boende.

  En servicebostad är en mellan­form mellan att helt klara sig själv i en egen lägen­het och en lägen­het i en grupp­bostad. Du har en egen lägen­het som är an­passad efter dina behov och klarar dig själv ganska mycket. Men du får även hjälp med det du behöver av personal som finns i när­heten.


  Servicebostäderna finns i samma eller när­liggande trapp­uppgångar i fler­familjs­hus i Hallsta­hammar och Kolbäck. Till bostäderna hör även gemen­samma ut­rymmen där alla kan vara för att slippa känna sig ensamma.

  Gruppbostäder är särskilda bostäder för dig som på grund av din funktions­nedsättning inte klarar av att ha en egen bostad. I en grupp­bostad finns fyra till sex lägen­heter grupperade runt ett gemen­samt ut­rymme och kök. Det finns personal dygnet runt som ger om­vårdnad, stöd, service och hand­ledning som an­passas efter dina behov.

  Du har ett eget hyres­kontrakt för din lägen­het och betalar hyra till hyres­värden, som är antingen kommunens bostads­bolag, Hallsta­hem eller Hallsta­hammars kommun.


  Du som bor i en service­bostad eller i ett grupp­boende har en sär­skild person i personalen som är din kontakt­person. Kontakt­­personen ser till­sammans med dig och dina an­höriga till att allt fungerar på bästa vis för dig som bor i det särskilda boendet.

  För att få bo i en service- eller grupp­bostad måste en LSS-handläggare först göra en utredning om vilka behov du har. Sedan fattar hand­läggaren beslut om vilket boende som passar dig bäst. Det betyder att du inte kan vara med och välja vilket boende du får.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.