Fler webbplatser

Så här går det till att ansöka om olika stödinsatser

  Du som behöver stöd och hjälp från kommunen kan ansöka om bistånd. Hjälpen man kan få kallas för insatser. Det finns många olika sorters insatser, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller boende på ett särskilt boende (till exempel äldreboende). Andra insatser kan vara försörjningsstöd (socialbidrag), personlig assistans, daglig verksamhet eller boendestöd. På den här sidan försöker vi överskådligt förklara hur det går till att ansöka om olika insatser och få ett biståndsbeslut.

  En biståndshandläggares uppgift är, utöver att ta emot ansökan och utreda behovet, också att hjälpa dig med din ansökan samt förklara hur processen går till.

   

  Du eller din anhörig kan ringa (eller mejla) direkt till en handläggare och ställa de frågor du behöver få svar på. Det går också bra att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person att prata med.


  Du kan även skicka en ansökan direkt till socialförvaltningen. Du blir då kontaktad av en handläggare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det är du själv, eller någon som företräder dig (vårdnadshavare, gode man eller förvaltare) som avgör om du vill och ska ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats du ansöker om. Du kan ansöka om hjälp både muntligt och skriftligt. 

  När det gäller ansökan enligt LSS behövs ett underlag som styrker att du tillhör lagens personkrets. Det både underlättar och snabbar på utredningen om du direkt vid din ansökan också skickar med ett läkarutlåtande och eventuell psykologutredning där detta framgår.

  Vid ansökan om exempelvis socialpsykiatriska insatser enligt SoL krävs intyg på att du har den problematik du uppger. Var därför redo med intyg som styrker din situation. Det kan exempelvis vara läkarintyg eller psykologutredning.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ditt ärende tas emot av en handläggare som tar kontakt med dig för att gå vidare med din ansökan. Varje ansökan hanteras skyndsamt. Du ska få en återkoppling om att ärendet tagits emot muntligt eller skriftligt.


  Ofta sker ett personligt möte i samband med att utredningen påbörjas. Mötet kan ske antingen i ditt hem, på sjukhuset eller i kommunens lokaler, allt utifrån vad ni kommer överens om. Under mötet ställer handläggaren frågor kring dina behov och den insats eller de insatser du sökt. Det är vanligt att handläggaren frågar kring hälsotillstånd, socialt nätverk och hur vardagen ser ut.


  I vissa fall behövs också annan information inhämtas. Det kan till exempel vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal som styrker eventuella grundsjukdomar eller diagnoser. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att inhämta den informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda.


  Efter att informationen är inhämtad skriver handläggaren ett underlag som sedan ligger till grund för bedömning och beslut. Ansökan prövas utifrån lagstiftning och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

  Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till, och omfattningen av insatsen. Du får beslutet hemskickat skriftligt i ett brev.

   

  När biståndsbeslutet är fattat kan hjälpinsatserna påbörjas. Det kan hända att insatserna inte kan påbörjas direkt, exempelvis om det är kö till särskilt boende. I sådana fall erbjuds du en lägenhet när ledig plats finns.

  Om du behöver insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården kan du ha nytta av att insatserna samordnas i en gemensam plan. En sådan plan kallas samordnad individuell plan och förkortas SIP.

  Om du får avslag på din ansökan eller om du inte beviljas all den hjälp som du ansökt om kan du överklaga beslutet. Information om hur man överklagar lämnas alltid tillsammans med beslutet.