Fler webbplatser

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

    Mål 16

    Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer

    Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både mål och medel för hållbar utveckling. Mål 16 ställer krav på offentliga sektorn att bli mer effektiv och ansvarstagande. Alla människor ska ha lika tillgång till mänskliga rättigheter och möjlighet till inflytande och ansvarsutkrävande över de beslut som fattas.

    Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling. Att minska och förebygga våld är därför en viktig utmaning för att uppnå målen i Agenda 2030.

    Mål 16 lägger en grund för ett människorättsbaserat arbetssätt i kommunen med krav på transparenta verksamheter med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Kommunen måste bekämpa all form av korruption och säkerställa allmän tillgång till information och skydd av grundläggande friheter. Mål 16 ställer även krav på kommunen att gå längre i ett mer deltagarbaserat beslutsfattande där ingen grupp utesluts.