Fler webbplatser

Buller och störningar av oljud

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du störs av buller eller oljud ska du vända dig till den fastighetsägare vars fastighet bullret eller oljudet kommer ifrån. Störs du av verksamhetsbuller i närheten av din bostad, är det företaget och verksamhetsutövaren du ska kontakta.

  Kontakta i första hand den som stör

  Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning och/eller den som ansvarar för huset som du bor i. Detta är viktigt eftersom det är den personens ansvar att undersöka och åtgärda problemet.

  Hög ljudnivå från TV, musik eller skällande hundar från grannar kan upplevas störande, men bygg- och miljöförvaltningen handlägger normalt inte klagomål på störande ljud från grannar i flerfamiljshus.

  1. Prata i första hand med din granne om att du störs.
  2. Om störningen inte upphör ska du kontakta din fastighetsägare eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Om det kommer in klagomål på störningar ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen undersöka (de har utrednings­ansvaret) om klagomålen är befogade.
  1. Om du störs av oväsen nattetid (och oväsendet inte kommer från någon granne i ett flerfamiljshus) bör du i första hand även här kontakta den som stör.
  2. Om störningen inte upphör eller upprepas igen vid fler tillfällen, kan du kontakta polisen.

  Hundar ska hållas så att de inte orsakar olägenhet för närboendes hälsa, men ett visst mått av skällande får man tåla. Störningar orsakade av hundskall löser man enklast genom dialog mellan grannar.

  1. Störs du av hundskall ska du alltid i första hand prata med hundägaren eller fastighetsägaren.
  2. Om du har anledning att tro att hunden far illa ska du kontakta djurskyddsenheten på Länsstyrelsen.

  I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan orsaka buller om installationerna inte är tillräckligt bullerdämpade eller om det inte är placerade med hänsyn till dem som bor i närheten.

  1. Vänd dig till din fastighetsägare eller hyresvärd och berätta om problemet. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomål om buller från fläktar.
  2. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Om vi bedömer att ljudet är för högt kan fastighetsägaren behöva göra utredning eller vidta åtgärder.

  Eftersom de flesta byggnadsarbeten är tidsbegränsade brukar kommunen normalt inte bedöma renoveringsbuller som en olägenhet. Vid renoveringar som varar under en lång tid kan vi göra en annan bedömning. Då kan den som bygger behöva vidta åtgärder för att begränsa bullret eller förlägga de störande momenten på andra tider.

  1. Kontakta ägaren till den fastighet där byggnationen sker. Det är ägaren till fastigheten som det byggs på som ansvarar för att arbetena inte stör närboende mer än nödvändigt.
  2. Om du har kontaktat den som bygger men upplever att det inte blir någon förbättring så kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen. För oss är det också viktigt att veta vilka tider på dygnet som de störande arbetena utförs och vilken typ av ljud du upplever som störande.

  Buller kan vara skadligt

  Buller och störningar i bostadsmiljön upplevs olika mellan olika personer och vi påverkas olika mycket av situationen. Att utsättas för buller och befinna sig i bullriga miljöer kan vara skadligt. Förutom att risken för hörselskador ökar, kan de negativa effekterna av buller vara ökad stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga. Studier visar även att höga bullernivåer från trafik kan ge högt blodtryck.

  Bullerstörningar kan till exempel orsakas av:

  • Trafikbuller från vägar och järnvägar
  • Industribuller
  • Buller från ventilation och andra installationer inom- eller utomhus
  • Hög musik från exempelvis diskotek och konserter

  Mer information

  Har du frågor eller behöver komma i kontakt med en miljöinspektör är du välkommen att ringa eller e-posta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

  Läs mer: