Fler webbplatser

Anhörigstöd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Anhörigkonsulent
  E-post: anhorigstod@hallstahammar.se

  Du når våra anhörigkonsulenter på direktnummer 0220‑247 28 eller 0220‑241 42

  Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som ska göra vardagen lättare för dig som hjälper en närstående och underlätta livssituationen för dig som anhörig. Vi erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående (äldre eller yngre) som är långvarigt sjuk eller som har en funktions­nedsättning. Maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende eller vän – alla räknas som anhöriga.

  Den vanliga föreställningen är att någon äldre tar hand om en annan äldre. Men det kan lika gärna handla om en dotter som har en pappa med missbruksproblem, en son som tar hand om sin demenssjuka mamma eller föräldrar som är till stöd för sin psykiskt sjuka dotter. Det gemensamma är att alla stödjer eller vårdar en närstående.

  En anhörig behöver inte vara släkt med personen den vårdar – även vänner eller andra som står personen nära kan vårda en närstående. Du kan få stöd även om den du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

  Barn i familjer där en vuxen är i stort behov av omsorg kan också få stöd av kommunen.

  Till verksamheten anhörigstöd kan du vända dig med små eller stora frågor. När livet förändras kan det vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar och förstår. Vi lyssnar och vägleder dig utifrån din situation. Vi kan berätta om det stöd och hjälp som finns.


  Du kan enskilt eller tillsammans med din närstående boka in tid för samtal. Samtalen kan antingen ske hemma hos dig eller i verksamhetens lokaler.


  Vi har tystnadsplikt, allt som sägs stannar mellan oss.

  När behov finns ordnar vi samtalsgrupper eller cirklar för anhöriga. Innehållet på träffarna anpassas efter gruppens behov och önskemål.


  Samtalsgrupperna ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips från andra. Förutom att du får information och utbildning så fikar vi och har trevligt tillsammans. Du som är intresserad av att delta i en anhöriggrupp är välkommen att anmäla ditt intresse till någon av våra anhörigkonsulenter.

  Guldkanten riktar sig till par som bor tillsammans. Några gånger om året träffas vi för trevlig samvaro och gemensam middag som kommunen bjuder på. Ibland ordnas underhållning.

  Anhörigstöd anordnar ibland kortare resor och utflykter för dig som stödjer en närstående. Tanken är att du ska få en dag eller en stund för dig själv i trevlig samvaro med andra i liknande situation.


  Om det är svårt att lämna den du stöttar ensam, kan du ansöka om att få avlösning från avlösarservice för att kunna delta i utflykten. Detta är en insats som kräver ett biståndsbeslut. Har du behov av sådan hjälp vänder du dig till en biståndshandläggare för att göra din ansökan.

  Du som är årsrik är mer än välkommen att delta i de aktiviteter som ordnas i Hallstahammars kommun, bland annat av verksamheten Seniorglädje. Du är även välkommen att besöka de olika mötesplatserna för seniorer.

  Hjälp med avlösning kan du som anhörig, förälder eller vårdnadshavare få om du lever med en person med funktions­nedsättning; barn, vuxen eller äldre. Det är en rättighet som har stöd antingen i socialtjänstlagen (SoL) eller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och innebär att en avlösare kommer hem några timmar och övertar om­vårdnaden så att du ska få avlastning och möjlighet att utföra egna aktiviteter och ärenden.

  I Hallstahammars kommun finns demensteamet som kan stötta och vägleda även anhöriga när någon drabbas av en demenssjukdom. Demensteamet består av Silviasystrar, arbetsterapeut, anhörigkonsulenter och undersköterskor på avlösarservice.

  Till Familjecentrum kan du som förälder vända dig för att få väg­ledning, stöttning och råd. Familjecentrum erbjuder föräldrautbildningar och driver den öppna familje­verksamheten (öppna förskolan) dit du kan gå för att träffa andra föräldrar och deras barn.

  skyltar som visar vägen till hjälp, stöd och rådgivning