Fler webbplatser

Tillfälliga stödinsatser efter sjukhusvistelse

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Det är vanligt att du som har varit inlagd på sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg även när du har skrivits ut. Om det behovet finns börjar vi, tillsammans med dig, tidigt att planera din utskrivning för att du tryggt ska kunna återvända hem efter avslutad sjukhusvistelse.

  Hjälp och stöd efter sjukhusvistelse

  När det inte längre finns medicinska skäl att stanna på sjukhuset skrivs du ut. Trots att du är färdigbehandlad ur medicinsk synpunkt kan du ändå ha behov av stöd och hjälp för att klara av att återvända hem.


  Om du behöver hjälp efter att du vistats på sjukhus behöver en kontakt tas med en biståndshandläggare. Sjukhuset är ansvariga för att meddela kommunen att du är inskriven på sjukhus, om de ser ett behov av att samordna insatser inför att du skrivs ut.

  Om du själv eller en anhörig önskar ta kontakt med en biståndshandläggare, ring kommunens växel på 0220-240 00, så får du hjälp att få kontakt med rätt biståndshandläggare. Biståndshandläggaren behöver prata både med dig och med sjukhuset för att kunna ge dig rätt hjälp. Ofta sker planeringarna över telefon eller elektroniskt. Biståndshandläggaren kan också åka till sjukhuset och genomföra planeringen på plats.

  När du skrivs ut från sjukhuset ska du få skriftlig information som sammanfattar:

  • Den vård och behandling som du fått på sjukhuset.
  • Vart du ska vända dig om du har frågor eller om du blir sämre
  • Vad du kan göra själv

  Du ska också få med dig:

  • En utskrivningsplan som sammanfattar vad som kommer ske då du lämnat sjukhuset och vilka insatser du ska få från kommunen och din vårdcentral
  • Namn och kontaktuppgifter till din fasta vårdkontakt och andra du kommer ha kontakt med enligt plan
  • En lista på de läkemedel du ska ta
  • De eventuella hjälpmedel som du behöver ha direkt när du kommer hem
  • Tidpunkt för att ta fram och planera samordning av vård-, omsorgs- och stödinsatser i en samordnad individuell plan (SIP), om en sådan plan behövs och ska tas fram

   

  Planering av fortsatta stödinsatser

  Om du har behov av stöd under en längre, eller mer varaktig tid, eller om det finns behov av att samordna insatserna från fler vårdgivare efter din utskrivning erbjuds du en samordnad individuell plan (SIP). Samordnad individuell plan är en plan som beskriver ditt fortsatta omsorgs- och vårdbehov.


  Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och och den vård du har rätt till och behöver. Planen utgår från vad som är viktigt för dig. Du är med och bestämmer målet för den fortsatta behandlingen och vägen dit.


  Att ta fram en samordnad individuell plan sker oftast hemma hos dig eller på din vårdcentral. Du bestämmer själv om du vill ha med anhöriga och närstående. Om tolk behövs så ordnar vi det.
  Planen ska innehålla information om:

  • vilka insatser du ska få
  • vem som ansvarar för insatserna
  • hur planen följs upp
  • vad du och dina anhöriga och närstående kan göra.

  Avslutningsvis får du en skriftlig sammanfattning av det vi har kommit överens om. Efter några veckor har vi ett uppföljnings¬möte.

  Mer information

  Här på kommunens webbplats finns mer information om:

  Har du frågor om hur du planerar efter sjukhusvistelse och vilka stödinsatser som finns, är du välkommen att kontakta biståndshandläggare för äldreomsorg. Du kan också kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.