Fler webbplatser

Egen dricksvattenbrunn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bor du på landsbygden eller planerar att bygga ny bostad utanför kommunalt verksamhetsområde måste du själv ordna med dricksvatten. Det är viktigt att tillgången till dricksvatten är hög och att vattenkvaliteten är god.

  Vanligast är att man har en egen borrad eller grävd brunn, eller delar vattentäkt med grannar i ett område. Vattnet i egna brunnar kan ha skiftande kvalitet.

  • Grävda brunnar består ofta av nedgrävda betongringar där grundvatten rinner in i botten av brunnen. Djupet är sällan mer än ett fåtal meter vilket ökar risken för att dricksvattnet förorenas av exempelvis regnvatten som rinner för snabbt in i brunnen.
  • Djupborrade brunnar innebär att ett hål borras ned i berggrunden. Grundvatten rinner till brunnen genom sprickor i berget. Djupet är ofta mer än 40 meter vilket ger ett ökat skydd mot förorenande regnvatten. Risken för höga radonhalter är dock högre i djupborrade brunnar.

  Brunnsägarens ansvar att ta prover regelbundet

  När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.


  Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt (brunn) bör vattnet provtas minst en gång per år. Var extra noggrann med att ta prov om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.


  Prover som bör tas

  Kommunen rekommenderar att man gör en kemisk och mikrobiologisk analys om man inte har tagit prov på sitt vatten tidigare. Har du tagit prov på vattnet nyligen och det har varit tjänligt så är det framför allt mikrobiologiska parametrar som varierar.


  Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer, så kallad normal analys. Utöver det som ingår i normal analys rekommenderar kommunens bygg- och miljöförvaltning att du även kontrollerar radon, uran och bly i bergborrade brunnar och särskilt om det finns höga radonhalter i inomhusluften.


  Om tidigare prov fått resultat tjänligt med anmärkning eller otjänligt rekommenderar vi att man kontrollerar de parametrarna igen.

  Beställ provtagningsutrustning för vattenanalys

  Analys av vattnet ska göras av ett ackrediterat laboratorium. På SWEDAC:s webbplats finns en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier. Ett laboratorium som Hallstahammars kommun använder är SGS Analytics Sweden AB. Om du använder det laboratoriet kan kommunen hjälpa till att skicka in ditt vattenprov. Använder du andra laboratorier får du själv skicka in ditt prov.

  • Beställ provtagningsutrustning för vattenanalys via webbplatsen SGS, brunnsvatten.se
   Beställer du Trygghetspaketet för borrad eller grävd brunn får du 20 procent rabatt på priset om du uppger kampanjkoden HALLSTAHAMMAR24. Koden skrivs in i rutan kampanjkod på tredje sidan i beställningen. Koden fungerar t.o.m. 31 januari 2025.

   Markera gärna rutan för kopia till kommunen. Du bidrar då till att kommunen får aktuell information om kvaliteten på grundvattnet , samt att kommunens miljöinspektörer kan svara på eventuella frågor om vattenkvaliteten.

  Utrustningen skickas hem till dig med instruktioner om hur du ska göra. Tänk på att minimera tiden mellan provtagning och inlämning så mycket som det går, då det är bra att vattenprovet är så färskt som möjligt. 


  Du som behöver hjälp med att skicka in vattenprover till laboratoriet, tar kontakt med Bygg- och miljöförvaltningen och kommer överens om när dessa kan lämnas in. Därefter skickar kommunen ditt prov vidare till SGS. Observera att detta enbart gäller vattenprov med professionell utrustning från SGS. Du kan även välja att själv lämna in dina vattenprover på SGS inlämningsställen.


  På Livsmedelsverkets webbplats kan du få hjälp med att tolka resultatet av vattenanalysen. Här får du också förslag på vad du kan göra om resultatet visat att vattnet är otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

  I databasen Brunnar (det så kallade Brunnsarkivet) på SGU:s* webbplats, finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

   

  Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

   

  Vinsterna för dig som enskild brunnsägare, som registrerar din brunn (vatten- eller energibrunn) i det nationella Brunnsarkivet, är bland annat:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

  Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

  * Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

  Flicka som håller fram ett glas med vatten