Fler webbplatser

Avgifter för förskoleplats

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som kommuninvånare betalar du den största delen av kostnaden för ditt barns plats i förskola och fritidshem genom skatt, men en viss del måste du komplettera genom en avgift. Din avgift för omsorgen beräknas utifrån hushållets inkomster före skatt och hur många barn familjen har inskrivna i förskola och fritidshem. Ingen behöver betala mer än den nationella maxtaxan för barnomsorg.

  Lämna inkomstuppgift för att betala rätt avgift

  Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den överenskomna närvarotiden, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, kompetensutvecklingsdagar eller då barnet är sjukt.

  För att få rätt avgift behöver du lämna in dina aktuella inkomstuppgifter. Om hushållets inkomster eller dina familje­förhållanden ändras måste du anmäla det till kommunen så snabbt som möjligt. Om vi saknar aktuell inkomstuppgift debiterar vi den högsta avgiften.

  Redovisa inkomster du betalar skatt för

  Du ska redovisa dina skattepliktiga inkomster, det vill säga de som du redovisar i deklarationen.

  Några av de vanligaste inkomsterna är:

  • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Överskott av näringsverksamhet
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Pension (ej barnpension)
  • Livränta
  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning/sjukbidrag
  • Arbetslöshetsersättning
  • Kontant arbetsmarknadsstöd
  • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
  • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

  Några inkomster som inte är skattepliktiga och som du alltså inte behöver ta upp när du redovisar din inkomst för avgiftsberäkningen:

  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Försörjningsstöd
  • Underhållsstöd
  • Studiemedel från CSN

  Hushållets alla inkomster tas med när avgiften räknas ut

  Ett hushåll kan bestå av en ensamstående förälder, eller av makar/sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Avgiften baseras alltid på hushållets gemensamma inkomster. Du behöver alltså inte vara vårdnadshavare till barnet för att din inkomst ska ligga till grund för avgiften.

  Vi följer upp och jämför inkomstuppgift mot deklarerad inkomst

  För att avgiften för ditt barns plats i förskola eller fritidshem ska bli rätt jämför Hallstahammars kommun varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Vi justerar därefter den preliminära avgiften du betalt, antingen genom att kräva in kompletterande avgift om du betalt för lite, eller genom återbetalning om du betalt för mycket.

  Maxtaxan sätter ett avgiftstak och har hushållet väldigt låg inkomst är du avgiftsbefriad

  Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en maxgräns för hur mycket du ska betala i avgift per månad. För 2024 går gränsen för maxtaxa vid 56 250 kronor. Det betyder att om hushållets inkomst före skatt överstiger
  54 830 kronor per månad betalar du maxtaxa för de barn som går i förskola och på fritidshem.

  Är hushållets sammanlagda inkomst före skatt lägre än 17 000 kronor per månad betalar du ingen avgift alls.

  Högsta avgift i förskolan:

  • Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 688 kr/månad
  • Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
  • Barn 4: ingen avgift

  Yngsta placerade barn räknas som barn nummer ett, därefter i stigande ålder.

  Högsta avgift i fritidshem:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
  • Barn 4: ingen avgift

  Yngsta placerade barn räknas som barn nummer ett, därefter i stigande ålder.

  Delad plats om vårdnadshavarna är separerade

  Två vårdnadshavare som lever åtskilda, men där båda har behov av plats för sitt barn, kan gemensamt ansöka om delad plats. Det innebär att avgiften för förskoleplatsen beräknas utifrån respektive vårdnadshavares hushåll, för att därefter minskas med hälften. Sammanlagt är avgiften alltså aldrig högre än maxtaxan för ett barn.

  Fakturan kommer en gång i månaden hela året

  Avgiften är en månadsavgift som debiteras i efterhand, tolv månader per år. Det innebär att fakturan för exempelvis januari skickas ut i mitten av februari. Påbörjas och avslutas placering under annan tid än månadsskifte debiteras 1/30 av månadsavgiften per dag.

  Särskilda regler för barn 3–5 år – avgiftsfri allmän förskola

  Allmän förskola är en verksamhet som erbjuds alla barn i åldern tre till fem år. Verksamheten omfattar tre timmar per dag och är helt avgiftsfri. Måltider (som lunch) ingår inte. Du måste skicka in en särskild ansökan om allmän förskola om du vill ha den avgiftsfria verksamheten för ditt barn.

  Du som redan har ditt barn i förskolan, mer än tre timmar per dag, behöver inte göra något den dag ditt barn fyller tre år. Du kommer automatiskt att få en avgiftsreducering (lägre kostnad) som motsvarar den avgiftsfria allmänna förskolan.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig vidare till rätt person.