Fler webbplatser

Projektet Ny vandrings- och MTB-led

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Markförvaltare
  Telefon: 0220-24064
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se

  Under 2024 kommer Hallstahammars kommun att utveckla sina vandrings- och mountainbikeleder med hjälp av pengar från Tillväxtverket.

  Logotyp för Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond

  Bakgrund

  I september 2021 antog Hallstahammars kommun en Attraktionsstrategi för platsen Hallstahammars kommun. En viktig ambition med attraktionsstrategin har varit att skapa en gemensam målbild och väl fungerade arbetsformer för alla intressenter. Det ställer krav på att arbetet byggs kring dialog, delaktighet och samverkan.

  Resultatet av strategin är sprunget ur en gemensam workshop på initiativ från näringslivet i mars år 2020. Strategin har samlat oss kring en gemensam målbild, vision, position, marknad och med en gemensam målgruppsdefinition.

  Tillsammans har vi kommit överens om sex strategiska utvecklingsområden där "Stråk och leder" är en av de sex områdena. För att underlätta och förstärka besöksupplevelser behöver vi binda ihop destinationen och öka reseanledningarna och göra det möjligt att vandra och cykla på ett kvalitetssäkrat sätt. Med närheten till naturen från våra större kommersiella boendeanläggningar ges ökade möjligheter till utveckling av nya reseanledningar. Det finns en stor potential i att skapa förutsättningar för nya upplevelser som gör att besökarna stannar längre och även upptäcker destinationen under fler säsonger än sommaren. Med bättre ledinfrastruktur skapar vi möjlighet för gästerna att stanna längre och uppleva mer.

  Utvecklingen av ledinfrastrukturen sker även till nytta för lokalbefolkningen genom förbättrade förutsättningar till aktiv fritid och meningsfullt friluftsliv.

  Tillsammans med den regionala turismorganisationen inom Region Västmanland har vi under de senaste åren i samverkat tillsammans med övriga länets kommuner för att lyfta utvalda leder med tillhörande service för att locka fler besökare till hela regionen. Ett arbete där vi delar erfarenheter mellan varandra och samverkar med gemensamma kunskapshöjande insatser. Eftersom den regionala turismorganisationen även driver andra insatser för att öka omsättningen hos länets turismföretagare stärks förutsättningarna för ett effektivt genomförande och att resultaten bidrar till satsningar i regionen. Satsningen på utveckling av utvalda leder med tillhörande service bidrar också till att nå målen i länets regionala utvecklingsprogram 2030 (RUS 2030).

  Genom denna satsning synkroniseras vi också det pågående arbetet på Region Västmanland med att lyfta fram utvalda leder med tillhörande service genom Trails of Västmanland. Samtliga leder i detta projekt skapar direkt eller indirekt bättre förutsättningar för näringslivet att utveckla nya upplevelser för sina kunder. Den här satsningen bidrar även till flera av målen för friluftspolitiken och Agenda 2030.

  Tillväxtverket beviljade Hallstahammars kommun projektstöd för utveckling av vandrings- och MTB-leder i Hallstahammar inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 i slutet av november med 445 355 kr. Stödet är på 100% för de utgifter som projektet kommer att ha i samband med utvecklingen och pengarna kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  Projektets syfte och mål

  Syftet är att med kvalitetssäkrade leder komplettera reseanledningarna till området och ge turismföretagare möjlighet att paketera och utveckla produkter mot nya målgrupper. Sammantaget stärker kvalitetssäkrade leder platsens attraktionskraft för så väl besökare som för oss som bor, lever och verkar här.

  Målet är att:

  • Skapa en kvalitetssäkrad led för vandring i Kvarnskogen på ca 5,5 km
  • Iordningställa en grillplats utmed leden i Kvarnskogen
  • Tydlig startplats och information om leden i Kvarnskogen
  • Anslutningsled för vandring mellan Kvarnskogen och motionscentrum och Bruksleden
  • Anslutningsled för MTB från Kvarnskogen till MTB spår vid motionscentrum
  • Tydlig startplats för MTB spår vid motionscentrum
  • Grillplats efter anslutningsled mot Bruksleden
  • Avtal och samverkan med markägare
  • Avtal och samverkan med föreningar för skötsel av lederna
  • Öka tillgängligheten till natur och friluftsliv

  Projektet består av

  1. Vandringsled i Kvarnskogen på ca 5,5 km
   Utveckling av sträckning och investering i led material, informationstavla, grillplats och ledmarkeringar.
  1. Anslutningsled för vandring kopplat mot Bruksleden, ca 6 km
   Kopplasamman Kvarnskogen med motionscentrum och Bruksleden med tydlig led markering och iordningställande av en grillplats (se kartposition).
  2. Anslutningsled för MTB cykling från Kvarnskogen mot befintligt spå vid motionscentrum, ca 5,5 km
   Denna anslutningsled kommer att delvis gå parallellt med anslutningsled kopplat mot Bruksleden.

  Slutdatum för hela projektet är 31 oktober 2024. Projektledare är kommunens destinationsutvecklare tillsammans med projektgruppen bestående av några tjänstepersoner från Hallstahammars kommun och representanter från föreningarna Hallstahammars Orienteringsklubb och Hallsta MTB.

  Dokument och beslut