Fler webbplatser

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

  Mål 11

  Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

  Urbanisering och växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Kommunerna spelar en avgörande roll för att uppnå mål 11, inte minst genom det så kallade planmonopolet, som innebär att det är kommunen som bestämmer hur mark ska användas och bebyggas i kommunen.

  Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning under mål 11. Likaså hållbar stadsutveckling som omfattar hållbart byggande och planering; inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering och ny teknik.

  Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan många olika aktörer och styrning på flera nivåer samtidigt. Det behövs även mer utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

  Hallstahammars kommun har politiska mål för ökat och jämlikt inflytande och även mål kring att samhällsplaneringen ska leda till att grönområden, biologisk mångfald och naturreservat värnas och utökas.