Fler webbplatser

Kommunens krisorganisation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunerna har en central roll vid hantering av kriser och samhällsstörningar, och arbetar utifrån tre principer; ansvars-, likhets- och närhets­principen. Det betyder att en kris ska hanteras lokalt av de som är närmast berörda och att krisen så lite som möjligt ska påverka den ordinarie organisationen och verksamheten.

  Svensk krishanterings tre principer förklarar ansvar och roller före, under och efter en kris.

  • Ansvarsprincipen
   Alla som har ansvar för en verksamhet i vardagen har även ansvaret om det blir en kris. I ansvaret ligger också att kommuner och andra viktiga aktörer hjälps åt för att de tillsammans ska kunna hantera händelsen på ett bra sätt.
   • Det innebär till exempel att personer som till vardags får stöd och omsorg av kommunen (exempelvis med hemtjänst) även ska få det vid en samhällsstörning.
   • Ett annat exempel är att där kommunen ansvarar för att invånarna får tillgång till dricksvatten genom det kommunala vatten- och avloppsnätet ansvarar kommunen också för att ordna dricksvattenförsörjning på annat sätt (till exempel genom att ställa ut dricksvattentankar) om det blir avbrott i den kommunala dricksvattenförsörjningen.

  • Likhetsprincipen
   Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som i vardagen så långt det är möjligt. Detta kallas likhetsprincipen. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som i vanliga fall.

  • Närhetsprincipen
   Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen som ansvarar för att hantera krisen. Om kommunen inte klarar av att hantera krisen på egen hand kan de få extra stöd av länsstyrelsen eller staten.

  En kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser eller samhällsstörningar i sin organisation och i sitt geografiska område. Hallstahammars kommun har valt att lösa det med en Tjänsteman i beredskap (TIB).

   

  Kommunens TIB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Syftet är att säkerställa kommunens tillgänglighet, så att kommunen effektivt kan ta emot och hantera information om allvarliga händelser eller samhällsstörningar när de väl uppstår. TIB har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga och snabba åtgärder kan sättas in. TIB kan även vara den som samlar och sätter i gång kommunens centrala krisledningsgrupp vid allvarligare händelser till dess att någon annan tar över och leder krisledningen.

   

  Allmänheten ska inte kontakta TIB, utan ska alltid vid olyckor och allvarliga händelser eller kriser ringa 112.

  Vid en större händelse eller kris aktiveras kommunens krisledningsgrupp. Det kan ske antingen:

  • när något redan inträffat (som vid en olycka eller ett plötsligt strömavbrott) eller
  • när det finns tecken på att något är på gång (som när väderleksrapporten utlovar kraftiga skyfall).

  Krisledningsgruppen är en stab av tjänstepersoner som utifrån olika roller leder arbetet under krisen. Gruppen innehåller ofta chefer från berörda verksamheter samt medarbetare med kompetens inom till exempel personal- och HR-frågor, logistik och kommunikation. Beroende på händelse kan gruppen variera i storlek och sammansättning.

  Kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun är kommunens krisledningsnämnd och har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering. Krisledningsnämnden aktiveras enbart vid mycket stora händelser.

   

  Krisledningsnämnden kan få mandat av kommunfullmäktige att överta samtliga andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till krisens art och omfattning.

  Kommunens säkerhetskoordinator har bland annat uppdraget att stödja, samordna och följa upp kris­hanterings­arbetet, göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt stötta i arbetet med att kartlägga samhällsviktiga funktioner och ta fram och planera för att identifierade funktioner ska fortsätta fungera även under kriser och samhällsstörningar.

  Vid många kriser och samhällsstörningar berörs flera olika aktörer och det krävs ofta samverkan och samarbete för att hantera händelserna.

   

  För att underlätta samarbete finns nätverket U-Sam som samordnas av Länsstyrelsen. I U-Sam in­går förutom Länsstyrelsen också länets kommuner och räddningstjänstförbund, polisen, regionen, SOS Alarm, Sveriges Radio P4 Västmanland och Försvarsmakten.

  Varje mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Planen ska beskriva hur en uppkommen krissituation ska kunna hanteras på ett välanpassat sätt så att störningar i samhällsviktiga
  verksamheter minimeras.