Fler webbplatser

Om du inte är nöjd med vården

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Synpunkter eller klagomål ska kunna lämnas om man inte är nöjd med den vård som har getts eller tycker att det har skett något felaktigt.

  Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du har också rätt att bli bemött med respekt av all personal. Du ska få bra vård och omsorg av god kvalitet och personalen ska ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård.

  Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med de som ansvarar för eller utför din eller din närståendes vård eller omsorg.

  Du eller närstående kan lämna synpunkter

  Både du, men också någon närstående kan lämna synpunkter eller klagomål.

  För att din närstående eller anhöriga ska ha rätt att föra din talan och till exempel kunna ta del av handlingar behövs en fullmakt eller ett samtycke från dig som det hela gäller.

  Om du inte själv kan ge ett samtycke kan en menprövning göras. Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för (skadar) den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Huvudregeln är att en menprövning ska göras innan uppgifter om en patient får lämnas ut.

  Kontakta den som gett dig vård

  Om du är missnöjd är oftast det bästa alternativet att klaga och lämna synpunkter direkt till den verksamhet som gett dig vård. Om du känner dig trygg och bekväm med att ta kontakt med personalen kan det vara bäst att börja där. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut direkt då.

  Du kan också kontakta chefen för enheten om vårdpersonalens förklaring inte känns bra eller om du upplever att kontakten med personalen inte fungerar. Dina synpunkter kan framföras muntligt eller skriftligt.

  Kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS)

  Om dina synpunkter eller klagomål gäller den kommunala hälso- och sjukvården ska du ta kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, det som ofta kallas MAS.

  Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du når vår medicinskt ansvariga sjuksköterska direkt på telefonnummer 0220‑240 95.

  Kontakta Patientnämnden

  I känsliga lägen kan det ibland kännas svårt att vända sig direkt till vårdgivande verksamhet. Om du hellre vill vända dig till en tredje part finns Patientnämnden i Västmanland. Nämnden är en fristående och opartisk instans dit du kan vända dig för att rådgöra om ditt ärende eller lämna synpunkter på den vård du fått.

  Lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg – IVO

  Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

  IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

  Namn: Inspektionen för vård och omsorg - IVO
  Befattning: Upplysningstjänst
  Telefon: 010-7885000

  Du ska få ett svar som du kan förstå

  När du framfört ett klagomål eller en synpunkt ska du, om du inte får ett direkt svar, få en bekräftelse på att synpunkten tagits emot. Dina synpunkter ska besvaras så snart som möjligt. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är för slags syn­punkter eller klago­mål som framförts. Ibland krävs tid för att utreda vad som har hänt. Vanligtvis ska du få ett svar inom fyra veckor. Kommer det att ta längre tid ska du få information om det.

  När du får svar ska det vara lätt att förstå. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte, eller skriftligt.

  Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Om något misstag har begåtts ska du få en ursäkt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

  Du har alltid rätt att begära att få ett skriftligt svar.

  Ibland kan du ha rätt till ekonomisk ersättning

  Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska kan svara på frågor om vart du ska vända dig med krav på ersättning.