Fler webbplatser

Strandskydd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. Det första är att lång­siktigt trygga att allmän­heten har till­gång och till­träde till våra stränder. Det andra syftet är att skydda växter och djur som lever i och vid strand­områden, sjöar och vatten­drag.

  Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd. Det skyddade området sträcker sig vanligtvis 100 meter inåt land och 100 meter utåt vattnet. I vissa fall har Länsstyrelsen utökat skyddet så att det sträcker sig 300 meter inåt land.


  I ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra och inte.

  Det är enligt lag förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten hindras från att vistas i området.
  • Anlägga bryggor, sätta upp staket, fälla träd, schakta, gräva eller spränga eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

  Grundregeln är att alla ändringar och åtgärder man vill göra i strandskyddat område kräver dispens¹. Det gäller både för åtgärder som du sökt och beviljats bygglov för, samt för åtgärder där bygglov inte är ett krav, exempelvis för att anlägga en brygga eller sätta upp en friggebod.


  Det krävs särskilda skäl för att dispens ska ges och undantag göras från strandskyddet. Skälen anges i Miljöbalkens 7 kapitel och 18 paragrafen.


  Du söker dispens från strandskyddet hos bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljö­nämnden fattar beslut antingen om att bevilja dig dispens eller ge avslag på din ansökan. För handläggning av ärendet debiteras en avgift fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om du får avslag på din ansökan.

  ¹ Dispens betyder att göra undantag från lagen.


  Tänk på att lämna in din ansökan i tid eftersom det kan ta några veckor innan du får ditt beslut.

  Om du utfört en åtgärd inom strandskyddat område utan att ha sökt och beviljats dispens har du möjlighet att söka dispens i efterhand. Om bygg- och miljönämnden inte kan bevilja dispens från strandskyddet kan du bli tvungen att ändra eller riva det du byggt. Vid utförda förändringar i mark kan du även bli tvungen att återställa marken till ursprungligt skick.

   

  Vid misstanke om brott mot miljöbalken lämnas en anmälan om misstänkt miljöbrott till åklagare för prövning.

  Bygg- och miljöförvaltningen bedriver tillsyn för att kontrollera att strandskyddets syften följs. Det innebär att handlägga klagomål och även på eget initiativ kontrollera strandskyddade områden.


  Om du misstänker att någon gjort en otillåten åtgärd i strandskyddat område kan du anmäla det till Hallstahammars kommun, som då utreder ärendet.

  Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta kundcenter, som svarar på frågor och lotsar dig vidare till aktuell handläggare hos bygg- och miljöförvaltningen.